แจ้งเหตุจำเป็นไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

หากท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ ไม่ว่าจะเกิดจากการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไม่ทัน หรือลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วแต่สุดท้ายไม่สามารถใช้สิทธิได้ ท่านสามารถแจ้งเหตุความจำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์

โดยระบบจะเปิดให้แจ้งได้ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งในประเทศไทย (วันที่ 14 พฤษภาคม 2566) 7 วัน :  คลิกที่นี่

กิจกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเสร็จสิ้นแล้วมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิทั้งสิ้น 733 ราย ได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนจริง 662 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.31 ในจำนวนนี้แยกเป็น

1. ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ณ ที่เลือกตั้ง 405 ราย มาใช้สิทธิจริง 341 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.20

2. ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางไปรษณีย์ 328 ราย ได้ใช้สิทธิและส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับมา 321 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.87

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งที่ผู้ใช้สิทธิได้ออกเสียงลงคะแนนแล้วรวม 662 รายข้างต้นกลับถึงประเทศไทยแล้ว โดยคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงาน กกต. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตอบรับยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะดำเนินการส่งไปรวมนับคะแนน ณ เขตเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวสาร

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

ไทย