เงื่อนไขบุคคลที่สามารถเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินอพยพ (Repatriation flight)

                                                                                                                                                       (สถานะ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

 

 1. บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก[1](ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยคลิกไปที่ https://www.thaiembassy.be/2020/07/09/application-for-certificate-of-entry-for-non-thai-nationals/?lang=en )
 2. ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้ได้สำหรับการเดินทาง*ผู้ที่หนังสือเดินทางไทยหมดอายุหรือสูญหายจะต้องทำนัดยื่นขอทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ก่อนเดินทาง โปรดอีเมล์เพื่อขอวันนัดทำหนังสือเดินทางไทยได้ที่ consular@thaiembassy.be
 3. จัดซื้อตั๋วเครื่องบินตามช่องทางและเงื่อนไขที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้ง (รายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละเที่ยวบิน)
  4. จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)
  5. เข้ารับการกักกัน 14 วัน ในที่ที่รัฐกำหนดหรือที่กักตัวทางเลือก

[1]หากท่านเป็นคนไทยที่พำนักในประเทศอื่นๆ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศที่ท่านพำนัก อาทิ คนไทยในฝรั่งเศส ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส คนไทยในเนเธอร์แลนด์ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

 

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินอพยพ

 

ขั้นตอนที่ 1 – ลงทะเบียนเพื่อต่อคิวขอที่นั่งในเที่ยวบินอพยพ

 • ลงทะเบียนออนไลน์โดยคลิกไปที่https://forms.gle/bWEAg7Dry258GHqz6
 • การลงทะเบียนจะเรียบร้อยเมื่อท่านได้กดปุ่ม “Submit” และมีข้อความแสดงว่า “Your response has been recorded”

>>>หากท่านไม่แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วหรือไม่ สามารถส่งอีเมล์มาขอให้ตรวจสอบได้ที่ consular1@thaiembassy.be

 • หากท่านใดเคยลงทะเบียนไว้แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือช่วงเวลาที่ประสงค์เดินทาง ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่

ขั้นตอนที่ 2 – รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตจะทยอยติดต่อผู้ลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่ท่านประสงค์เดินทาง โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนและเหตุผลความจำเป็น เพื่อแจ้งกำหนดเที่ยวบิน และขอรับการยืนยันว่าท่านพร้อมจะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินนั้นหรือไม่ ******สถานทูตจะติดต่อผู้ลงทะเบียนตามที่แจ้งความประสงค์ขอกลับในเดือนนั้น ๆ เช่น หากท่านแจ้งความประสงค์ขอกลับด้วยเที่ยวบินอพยพช่วงเดือนธันวาคม สถานทูตจะยังไม่ติดต่อไปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน และอาจจะติดต่อช่วงปลายพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยขึ้นอยู่กับตารางบินที่ได้รับแจ้งจากสถานทูตต่าง ๆ ที่จัดเที่ยวบิน ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับแจ้งตารางบินและจำนวนที่นั่งว่างประมาณ 1 สัปดาห์ล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ ในแต่ละเที่ยวบิน จะมีผู้เดินทางคนไทยจากหลายประเทศทั่วยุโรป จึงทำให้มีที่นั่งจำกัด

ขั้นตอนที่ 3 – ลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง

 • ผู้ยืนยันการเดินทางกลับจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทาง ที่ http://coethailand.mfa.go.th
  • กรอกแบบฟอร์มพร้อม upload หน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง
  • สถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาคำร้องไม่เกิน 3 วันทำการ
  • ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านเว็บไซต์

 

ขั้นตอนที่ 4 – ติดต่อซื้อตั๋วในช่องทางที่ระบุไว้

 • เมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตติดต่อแจ้งกำหนดเที่ยวบิน และผู้เดินทางยืนยันว่าพร้อมจะเดินทางกลับกับเที่ยวบินนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตจะแจ้งลำดับขั้นตอนที่ต้องดำเนินการและแจ้งช่องทางการติดต่อซื้อตั๋ว ซึ่งมีขั้นตอนและเงื่อนไขแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายการบินที่ที่ทำการบิน repatriation flight
 • หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่ถูกนับอยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และ สายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง

 

ขั้นตอนที่ 5 – ยืนยันคำร้องเพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE)

 • อัปโหลดตั๋วเครื่องบินในระบบ ภายใน 15 วันหลังจากได้รับอนุมัติตามขั้นตอนที่ 3
 • กรอกข้อมูลเที่ยวบิน และอัปโหลดตั๋วเครื่องบิน และเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการจองที่พัก ในกรณีที่ท่านเลือกใช้บริการ ASQ (สามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ hsscovid.com)
 • สถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาคำร้อง 3 วันทำการ
 • ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านเว็บไซต์ ผู้ได้รับการอนุมัติสามารถพิมพ์หนังสือ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ผ่านเมนู ตรวจสอบผลการพิจารณา และลงนามในหนังสือ Certificate of Entry (COE)

 

ขั้นตอนที่ 6 – จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

 • จัดหาใบรับรองแพทย์Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 

ขั้นตอนที่ 7 – เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทาง

 • เมื่อถึงวันเดินทางให้นำ (1) หนังสือเดินทาง (2) หนังสือ Certificate of Entry (COE) ตามที่พิมพ์ออกมาตามขั้นตอนที่ 5 และที่ท่านได้ลงนามแล้ว (3) Fit-to-Fly (4) ใบ ต.8 ที่กรอกแล้ว 2 ชุด พร้อมสัมภาระไปเช็คอิน เพื่อออกเดินทางตามปกติ
 • ให้พิมพ์เอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย

 

ขั้นตอนที่ 8 – กรอกแบบฟอร์ม ต.8

 

ชมคลิปวีดิโอสรุปขั้นตอนการใช้ระบบออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทาง (COE)

สำหรับคนไทย คลิกที่นี่

สำหรับชาวต่างชาติ คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์ consular1@thaiembassy.be หรือโทร 02 640 6810 /0470 859 667

ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 15.00 น. (ยกเว้นช่วงพักเที่ยงเวลา 13.00-14.00 น.)

ไทย