สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งมาตรการของกรมการบินพลเรือนสำหรับผู้โดยสารแวะผ่าน (Transit) ดังนี้

1.สำหรับคนไทย หากท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยต้องแวะเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศที่สาม ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly จากประเทศต้นทาง (เบลเยียมหรือลักเซมเบอร์ก) และหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มิฉะนั้น ท่านจะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเมื่อเปลี่ยนเที่ยวบินไปประเทศไทย

2.สำหรับคนต่างชาติที่ต้องแวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ประเทศไทย เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly จากประเทศต้นทาง โดยต้องมีเวลาเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน 24 ชม. และต้องอยู่ภายในพื้นที่ Transit ของสนามบิน โดยมาตรการนี้จะมีผลทันทีจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 เวลา 23.59 น. (เวลาไทย) รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/48924

ไทย