ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่วีซ่าใกล้หมดอายุและต้องอยู่เกินระยะเวลาของวีซ่าในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 

ขั้นตอนการขอต่ออายุวีซ่าในเบลเยียม

คนไทยที่วีซ่าใกล้หมดอายุในช่วงนี้และต้องอยู่เกินระยะเวลาของวีซ่าขอให้รีบดำเนินการยื่นเรื่องขอต่ออายุวีซ่ากับ ตม. เบลเยียม  โดยเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ ชื่อ วันเดือนปีเกิด และหน้าของหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวีซ่าทุกหน้า
  2. หนังสืออธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถออกนอกบริเวณเขตเชงเก้นได้ตามกำหนด หรือเอกสาร/หลักฐานว่าไม่สามารถเดินทางออกจากเบลเยียมได้

หากท่านต้องการตัวอย่างหนังสืออธิบายสาเหตุ สถานทูตได้จัดทำแบบฟอร์มตัวอย่างซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดโดยคลิก >>ตัวอย่างหนังสือภาษาฝรั่งเศส  >>ตัวอย่างหนังสือเฟลมมิช

  1. สำเนาใบรับรองการเดินทางมาถึง (หากมี) ซึ่งออกให้โดย Commune กรณีที่มาพักกับคนเบลเยียมในฐานะ visiting friend หรือ family
  2. หลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงระยะเวลาที่จะขอต่ออายุ
  3. ที่อยู่อาศัยในเบลเยียม และอีเมล์ที่ติดต่อได้

โดยส่งเอกสารเหล่านี้ทางอีเมล์ไปที่
Cs.suivi@ibz.fgov.be (เขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส)
kv.opvolging@ibz.fgov.be (เขตที่ใช้ภาษาเฟลมมิช) พร้อมหลักฐาน

***ตม.เบลเยียมแจ้งว่า เนื่องจากในช่วงนี้ได้รับอีเมล์จำนวนมาก จึงได้ทยอยตอบกรณีที่เร่งด่วนก่อน  ดังนั้น อาจมีความล่าช้าในการได้รับการตอบรับในแต่ละราย หากมีคำถาม สามารถส่งไปที่ infodesk@ibz.fgov.be

 

การต่ออายุวีซ่าในลักเซมเบิร์ก

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลลักเซมเบิร์กได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลช่วงแรก 10 วัน และได้รับการต่ออายุออกไปอีก 3 เดือน ผู้ที่ถือวีซ่าหรือบัตรประจำตัวต่อไปนี้ ซึ่งหมดอายุลงตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 จะสามารถอยู่ต่อไปได้ (โดยไม่มีการถูกปรับหรือลงโทษ) ในช่วงระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินนี้

  • วีซ่าระยะสั้น และวีซ่าระยะยาว
  • ใบอนุญาตอยู่อาศัยชั่วคราว (Temporary residence permit)
  • บัตรประจำตัวผู้พักอาศัย (Residence Card)
  • ใบอนุญาตพักอาศัย (Residence Permit)

ทั้งนี้ มาตรการยกเว้นดังกล่าว จะถูกใช้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ที่มีเอกสารที่หมดอายุข้างต้นไม่จำเป็นต้องไปติดต่อยื่นคำร้องใดๆ ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของลักเซมเบิร์ก ซึ่งปัจจุบันไม่เปิดรับคำร้องใดๆ ผ่านเคาน์เตอร์ โดยจะรับเรื่องทางไปรณีย์เท่านั้นในช่วงนี้

ไทย