ทำเนียบเอกอัครราชทูต

1
หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร
พ.ศ. 2501- พ.ศ. 2506
 2
หลวงดิฐการภักดี
พ.ศ. 2506 – พ.ศ.2509
3
นายไพโรจน์ ชัยนาม 

พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2513
4
นายสมปอง สุจริตกุล
พ.ศ. 2513- พ.ศ. 2516
5
นายผดุง ปัทมะศังข์
พ.ศ. 2516- พ.ศ. 2520
6
นายอาสา สารสิน
พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2523
7
ม.ร.ว. เทพ เทวกุล
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2527
 8
นายวิทยา เวชชาชีวะ
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2531
9
นายดนัย ดุละลัมพะ
พ.ศ. 2531- พ.ศ. 2536
10
นายสมเกียรติ อริยปรัชญา
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2541
11
นายสุขุม รัศมิทัต
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542
12
นายสุรพงษ์ โปษยานนท์
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
13
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2550
14
นายพิศาล มาณวพัฒน์
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554
15
นายอภิชาติ ชินวรรโณ
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556
15

นายนพปฎล คุณวิบูลย์
พ.ศ. 2556 –  พ.ศ. 2558

นางบุษยา มาทแล็ง
ม.ค. – ตุลาคม พ.ศ. 2559

นายมนัสวี ศรีโสดาพล
พ.ศ. 2560 – มกราคม พ.ศ. 2564

 

ไทย