บริการนิติกรณ์

 

เนื้อหา

นิติกรณ์/ มอบอำนาจ

รับรองสัญชาติ

รับรองความประพฤติ

Coutume

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 


นิติกรณ์/ มอบอำนาจ

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม

เปิดรับคำร้อง ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องนิติกรณ์

 1. กรอกแบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาหนังสือเดินทางไทย และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มายื่นขอหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย (สำเนา 2 ชุด ต่อหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ โดยขอให้กรอกข้อความในคำร้องให้ครบถ้วน ยกเว้นการลงลายมือชื่อ ให้ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
 3. ประเภทของหนังสือมอบอำนาจ

– หนังสือมอบอำนาจ

– หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด.21) (พร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด)

– หนังสือมอบอำนาจห้องชุด (อ.ช.21) (พร้อมสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 2 ชุด)

– หนังสือให้ความยินยอม (กรณียินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศได้)

– หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยไปขอวีซ่าให้บุตร)

 1. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อฉบับ (รับเฉพาะเงินสด)

การขอรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารที่ออกโดยราชการไทย

เปิดรับคำร้องระหว่างเวลา 9.30-12.00 น. และ 14.00-15.00 น. วันจันทร์- ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานประกอบ

 1. กรอกแบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 1 ชุด
 2. ต้นฉบับเอกสารที่ออกโดยราชการไทย
 3. สำเนาเอกสารในข้อ 2 ที่ต้องการให้รับรอง จำนวน 2 ชุด
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อฉบับ (รับเฉพาะเงินสด)

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)


รับรองสัญชาติ


เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองสัญชาติ

จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางไทย
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย
 3. กรอกแบบฟอร์ม 1 ใบ
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

*** กรณีมีผู้อื่นมาขอแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทนมาด้วย

*** ใช้เวลา 2 วันทำการในการออกเอกสาร


รับรองความประพฤติ

(To be updated later)


Coutume

(To be updated later)

ไทย