บริการสำหรับคนไทย

 

เนื้อหา

หนังสือเดินทางไทย

บัตรประชาชนไทย

แจ้งเกิด

แจ้งเสียชีวิต

จดทะเบียนสมรส-ทะเบียนหย่า

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร


หนังสือเดินทางไทย

หนังสือเดินทางไทย

 • ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง และกรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ทั้งบิดาและมารดาจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
 • กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจ (ในใบแจ้งความให้มีการระบุว่าหนังสือเดินไทยหาย พร้อมระบุหมายเลขหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย)
 • การผลิตหนังสือเดินทางใช้เวลาทำการประมาณ 4 สัปดาห์

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ
 4. รูปถ่าย 1 ใบ
 5. กรอกแบบคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ใบ
 6. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา 1 ใบ
 2. สำเนาสูติบัตรไทย 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (หากมี)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ (หากมี)
 5. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา – มารดา 1 ใบ
 6. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา – มารดา 1 ใบ
 7. รูปถ่าย 1 ใบ
 8. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร

หมายเหตุ บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  บิดาและมารดาจะต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากมาไม่ได้ก็ต้องมีเอกสารมาแสดงดังนี้

 • กรณีที่ผู้เยาว์อยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (ปค. 14) มาแสดง และสำเนา 1 ชุด
 • กรณีบิดาและมารดาหย่า ให้นำใบหย่าและบันทึกหย่า และสำเนา 1 ชุด
 • กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้นำใบมรณบัตรมาแสดง  และสำเนา 1 ชุด
 • หรือหนังสือให้ความยินยอมจากบิดา/มารดา ฉบับจริง อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา มาแสดง (ขอทำหนังสือให้ความยินยอมได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศหรืออำเภอ/เขต)

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มชั่วคราว

 1. ขอใบแจ้งความจากตำรวจ
 2. รูปถ่าย 3 รูป
 3. เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง
 4. กรอกแบบฟอร์ม 2 ใบ
 5. กรอกบันทึกสำนวนสอบสวน
 6. กรอกแบบฟอร์มแจ้งหนังสือเดินทางหายของสถานทูต
 7. ค่าธรรมเนียม 10 ยูโร
 8. สำเนาตั๋วเครื่องบิน


บัตรประชาชนไทย

สำหรับชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่มีบัตรแล้ว แต่หมดอายุ หรือบัตรชำรุดใช้การไม่ได้ หรือบัตรสูญหาย ต้องมาสถานทูตฯ ด้วยตัวเอง ในเวลาให้บริการของฝ่ายกงสุล พร้อมเอกสาร ดังนี้

 1. บัตรประชาชนไทยใบปัจจุบัน ซึ่งต้องมอบคืนให้สถานทูตฯ
 2. บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก และ ข้อมูลบ้านเลขที่/ ที่อยู่ในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก
 3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ออกโดยทางการไทยและมีรูปถ่ายผู้ถือบัตร เช่น พาสปอร์ต ใบขับขี่ เพื่อประกอบการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล
 4. กรณีบัตรหมดอายุ หรือ เหลืออายุไม่ถึง 60 วัน สถานทูตฯ ไม่เก็บค่าเทียบปรับหรือค่าธรรมเนียม แต่ต้องมีบัตรใบปัจจุบันมอบคืนให้สถานทูตฯ (ถ้าบัตรหมดอายุแล้ว แต่สูญหาย มีค่าธรรมเนียม)
 5. ค่าธรรมเนียม 1 ยูโร กรณีเปลี่ยนบัตรใบใหม่ อาทิ บัตรเดิมชำรุดเสียหาย หรือ บัตรสูญหาย โดยขอให้เตรียมเหรียญราคา 1 ยูโรให้พอดีกับค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ สถานทูตฯ ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ ในกรณี

 1. ผู้ขอมีบัตรฯ ใบแรก
 2. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 3. ผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. ผู้ไม่พบข้อมูล หรือ เป็นบุคคลซ้ำซ้อน หรือ ข้อมูลไม่ตรงในฐานทะเบียนราษฎร ของ ก. มหาดไทย
 5. ผู้ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า ฯลฯ โดยไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันในฐานทะเบียนราษฎร

ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ขอให้ไปติดต่ออำเภอ/ที่ทำการเขตในประเทศไทย เพื่อขอทำบัตรฯ

โดยที่ สถานทูตฯ เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยเพิ่มเติม และยังอยู่ในช่วงทดสอบแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้ลงตัว ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับบริการทำบัตรประชาชน รบกวนโทรศัพท์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 02/640.68.10 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


แจ้งเกิด

เอกสารประกอบการขอสูติบัตรไทย

 1. ใบเกิด  Birth Certificate International Convention จากอำเภอที่เด็กเกิด

และประทับตรารับรองใบเกิดที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ที่อยู่: 27 Rue Petits Carmes, 1000 Brussels

 1. ใบสำคัญการสมรส 
 • ถ้าแต่งงานที่ประเทศไทย ขอสำเนาใบแต่งงาน 1 ใบ
 • ถ้าแต่งงานที่ประเทศเบลเยียม ขอ Marriage Certificate International Convention
  และจะต้องประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมเช่นเดียวกันกับใบเกิด
 1. สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ใบ

(หากบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยโปรดใช้บัตรฯ ไทย และหนังสือเดินทางไทย)

 1. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา/บิดาที่มีสัญชาติไทย 1 ใบ
 2. บัตรประจำตัวเบลเยียม/หนังสือเดินทางเบลเยียมของบุตร
 3. ทะเบียนบ้านในเบลเยียม
 4. สำเนาหลักฐานจากโรงพยาบาลที่ระบุชื่อโรงพยาบาลที่เด็กเกิด ระบุเวลาที่เด็กเกิด และระบุน้ำหนักเมื่อคลอด

อนึ่ง  เอกสารในข้อ 1 และข้อ หากเป็นใบ International ซึ่งมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยไม่ต้องแปล

แต่ถ้าหากเป็นภาษาท้องถิ่นเช่น ดัทช์ หรือ ฝรั่งเศส ต้องแปลเป็นภาษาไทย

และทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมมาก่อน

กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ที่อยู่: 27 Rue Petits Carmes, 1000 Brussels.


แจ้งเสียชีวิต

เอกสารประกอบการแจ้งตาย

จัดเตรียมเอกสารของผู้เสียชีวิตมาแสดง  ดังนี้

 1. มรณบัตรจากทางการท้องถิ่นเบลเยียม แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัชต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ) และนำไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
 2. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ
 5. หนังสือรับรองสาเหตุการตายจากแพทย์/โรงพยาบาล

จัดเตรียมเอกสารของผู้แจ้งฯ มาแสดง  ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ใบ
 2. บัตรประชาชนไทย 1 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ


จดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ในทางปฏิบัติของเบลเยียมไม่ถือว่า ไม่ถือว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถทำหน้าที่เสมือนสำนักทะเบียนได้ จึงไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเบลเยียม

หากต้องการให้การสมรสมีผลตามกฎหมายเบลเยียม ควรติดต่อขอจดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นของเบลเยียม

 1. การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย โดยต้องมีต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยมาแสดงทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้หลังจากจดทะเบียนหย่าแล้ว การขอหนังสือรับรองสถานะทางครอบครัว (ใบรับรองโสด) นั้น  ผู้ยื่นจำเป็นต้องดำเนินการติดต่อขอรับเอกสารนี้จากที่ว่าการอำเภอฯ หรือ สำนักงานเขตฯที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยหากไม่สะดวกเดินทางไปเอง สามารถขอเอกสารมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ที่สถานเอกอัครทูตฯ (ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อฉบับ)

 1. 3.    การขอจดทะเบียนฯ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อตรวจและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. 4.    การจดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 3. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส
 4. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส และ บันทึกถ้อยคำการจดทะเบียนสมรส ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่สมรสแล้ว
 5. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส
 6. บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
 7. ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย
 8. ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยาน
 9. ใบรับรองโสด ของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย (สำหรับคนไทย สามารถติดต่อขอรับใบรับรองความเป็นโสดได้ที่ที่ว่าการอำเภอฯ หรือ สำนักงานเขตฯ ที่ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 10. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่า
 11. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่หย่าแล้ว
 12. ต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยของทั้งสองฝ่าย
 13. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
 14. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย
 15. สัญญาการหย่า
 16. ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยาน


ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขอผ่อนผันไม่ต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามหมายเรียก ตามมาตรา 27(2) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ของนักศึกษา/นักเรียนที่ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  ดังนี้

 

 1. การยื่นขอผ่อนผันฯ จะต้องให้นักเรียนผู้ประสงค์ขอผ่อนผันหรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองไปยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร
 2. หลักฐานประกอบในการขอผ่อนผัน
  • หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา โดยระบุหลักสูตรการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

ถ้านักศึกษาอยู่ในระหว่างการฝึกงาน สถาบันการศึกษาจะต้องรับรองว่าการฝึกงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

 • หนังสือรับรองการฝึกงานของสถาบันหรือบริษัทที่รับเข้าฝึกงาน
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยกำกับและลงชื่อตำแหน่งผู้แปล
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ผ่อนผันและผู้ยื่นคำร้องแทน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ผ่อนผันและผู้ยื่นคำร้องแทน
 • สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด. 9) และสำเนาหมายเรียกฯ (แบบ สด. 35) ของผู้ประสงค์ผ่อนผัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสงค์ผ่อนผัน (ทุกหน้าที่มีการบันทึก)
 • ถ้าเป็นการยื่นคำร้องขอผ่อนผันภายหลังจากที่นักศึกษาได้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยหรือผู้ดูแลนักเรียนไทยที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศที่ไปศึกษาวิชานั้นรับรองว่า นักเรียนผู้นั้นกำลังศึกษาวิชาอะไร อยู่ที่สำนักศึกษาใด ประเทศใดและมีกำหนดการศึกษากี่ปี
 • การยื่นขอผ่อนผันฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการตรวจเลือกฯ ของอำเภอนั้น รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)

 

การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหาร สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ (เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก)

ชายที่มีสัญชาติไทยมีหน้าที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร โดย

 1. เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดย แสดงหลักฐานสูติบัตรหรือบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง หรือกรณีไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปแจ้งแทน ถ้าไม่ไปหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน
 2. เมื่ออายุครบ 21 ปี ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย สำหรับชายที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยต้องแสดงหลักฐานเอกสารต่อไปนี้
  • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่โดยระบุรายละเอียดดังนี้

2.1.1  ชื่อ นามสกุลของนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่

2.1.2  กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันศึกษา ประเทศอะไร

2.1.3  เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีใด และคาดว่าจะจบการศึกษาในปีใด

2.1.4  วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (นำหลักฐานของสถาบันศึกษามาประกอบ)

2.1.5  หนังสือรับรองต้นฉบับจากสถาบันการศึกษาต้องนำไปรับรองลายมือชื่อ

โดยกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

2.1.6  หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาจะต้องแปลเป็นภาษาไทยพร้อมลงชื่อรับรองการแปล

ถูกต้องแล้ว (นักศึกษาสามารถแปลเองได้ รับรองเองได้)

 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ถ้ามี
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 • สำเนาบัตรประชาชน (หากมี)
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย
 • หนังสือรับรองซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้งนี้  ต้องติดต่อขอหนังสือรับรองนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง  พร้อมเอกสารข้อ 2.1  4 และ 2.5
 • นำเอกสารทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น (ข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.6) ไปยื่นต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทน
 1. เมื่อสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศแล้ว ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการในโอกาสแรกที่มีการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร
 2. หรืออาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (มีเขตอาณาดูแลเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก :Office of the Defence Attache, 8 Rue Greuze 75116 Paris, France        (33-1) 56 26 07 30   Fax. (33-1) 56 26 04 51
ไทย