บริการเอกสารและนิติกรณ์

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอหนังสือมอบอำนาจ  1 ฉบับ

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์  คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป คลิกที่นี่ (ต้องมาลงนามด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น)
  • มอบอำนาจให้ยื่นขอคัดสำเนาสูติบัตร/ หนังสือรับรองการเกิด
  • ยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส(ใบรับรองโสด)
  • นำเอกสารไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย
  • ขอหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร(ป.ค.14) (พร้อมสูติบัตรบุตร จำนวน 2 ชุด) เป็นต้น

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)  4 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 4 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 4 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 4 ฉบับ

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย

 • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 4 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 4 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 4 ฉบับ

***หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับสามารถใช้ยื่นต่อ 1 หน่วยงาน ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษาว่าท่านประสงค์จะยื่นหนังสือมอบอำนาจให้หน่วยงานใดบ้าง และจำนวนกี่ฉบับ  โปรดตรียมสำเนาเอกสารมาให้ครบตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ท่านประสงค์ต้องการทำ พร้อมกับทำสำเนาเอกสารประกอบเพื่อยื่นคำร้องนิติกรณ์ต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพิ่ม อีก  1 ฉบับ***

หนังสือมอบอำนาจเรื่องอื่นๆ 

 1. หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด. 21) คลิกที่นี่ (พร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด)
 2. หนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (อ.ช.21) คลิกที่นี่ (พร้อมสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 2 ชุด)
 3. หนังสือให้ความยินยอม คลิกที่นี่ (กรณียินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศได้) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 4. หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ คลิกที่นี่ (กรณีมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางและไปขอวีซ่าให้บุตร) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย

 • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ


 • ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

  ตัวอย่างที่ 1

  •  หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ เพียง 1 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
   • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ 
   • เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ฉบับ) 
   • เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของนาย เอ สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างละ 1 ฉบับ) 
   • คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ พร้อมสำเนาเอกสาร ข้อ 2. และ ข้อ 3. เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อประกอบคำร้องนิติกรณ์
   • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

  ตัวอย่างที่ 2

  • หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ แล้วนำสำเนาสูติบัตรไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และ สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย รวมเป็น 3 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
   • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และ คำร้องนิติกรณ์  1 ฉบับ รวมเป็น 4 ฉบับ
   • เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 4 ฉบับ) 
   • เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างละ 4 ฉบับ) 
   • คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ
   • ค่าธรรมเนียม 45 ยูโร

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

***ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ให้นำบัตรประชาชนไทยฉบับจริงมาด้วย และหากต้องการทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าเท่านั้น (ไม่ต้องถ่ายด้านหลัง)***

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือให้ความยินยอม มีดังนี้

 1. แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม จำนวน  1 ฉบับ
 2. แบบคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 3. เอกสารของผู้ให้ความยินยอม 
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 4. เอกสารของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จะพาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง 
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 5. เอกสารของบุตร  
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 6.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

การรับรองนิติกรณ์เอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย

กดที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการรับรองเอกสารไปใช้ในไทย

รับรองลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

 • สำหรับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กและประสงค์จะนำไปใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าที่ออกโดยหน่วยงานราชการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก หรือ
 • สำหรับเอกสารที่ต้องได้รับการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย
 • การแปลเอกสาร: สถานเอกอัครราชทูตไม่มีข้อบังคับเรื่องการแปลเอกสาร ทั้งนี้ผู้ร้องต้องตรวจสอบกับหน่วยงานปลายที่จำเอกสารไปยื่นว่าต้องการฉบับแปลด้วยหรือไม่ หากหน่วยงานปลายทางในประเทศไทยต้องการเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาไทย ท่านต้องดำเนินการแปลก่อนนำเอกสารไปยื่น ณ หน่วยงานราชการไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลโดยนักแปลสาบานตน (sworn translator)ดูข้อมูลนักแปลที่สถานเอกอัครราชทูตมี ณ ปัจจุบันได้ที่นี่ โดยนักแปลจะต้องเย็บต้นฉบับและฉบับแปลเข้าด้วยกันพร้อมประทับตราของนักแปลที่มุมซ้ายบน
  • หลังจากนั้นจะต้องนำเอกสารฉบับแปลไปรับรองการแปลที่กระทรวงยุติธรรมของประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียน
   • กรณีเอกสารออกโดยทางการเบลเยียม และนักแปลจดทะเบียนในเบลเยียม ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมเบลเยียม
   • กรณีเอกสารออกโดยทางการลักเซมเบิร์ก และนักแปลจดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมลักเซมเบิร์ก
   • กรณีเอกสารออกโดยทางลักเซมเบิร์ก และนักแปลจดทะเบียนในเบลเยียม ให้ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมเบลเยียม
  • และ นำเอกสารทั้งต้นฉบับไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศที่ออกเอกสารต้นฉบับนั้นและนำฉบับแปล (ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศเดียวกันกับกระทรวงยุติธรรม (แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์)
   • ที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม (Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation)  Rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles
   • ที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก (Ministry of Foreign and European Affairs) 9, rue du Palais de Justice, Luxembourg L-1841

**ท่านสามารถแปลเอกสารจากภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยได้ แต่ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองคำแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยอีกครั้ง**


การรับรองลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก เตรียมเอกสารดังนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
 2. เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ( แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์)
 3. (หากมี) เอกสารฉบับแปลที่มีการประทับตรารับรองจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียนไว้ และได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 4. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประทับตรานิติกรณ์รับรองลายมือ : https://diplomatie.belgium.be/en/legalisation-documents


การขอรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

ในกรณีนี้ กงสุลจะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
 2. เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย
 3. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
 4. ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality)

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์  คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งานพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 3. หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการขอเอกสาร 1 ฉบับหรือ 1 ตราประทับ
 5. ***กรณีที่ผู้อื่นมายื่นขอเอกสารแทน โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้***
  • หนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาไทย โดยระบุเอกสารที่ต้องการขอ ชื่อ-นามสกุลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มายื่น 1 ฉบับ

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ใบจารีตประเพณี (Certificate of Custom)

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์  คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งานพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 3. หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการขอเอกสาร 1 ฉบับหรือ 1 ตราประทับ
 5. ***กรณีที่ผู้อื่นมายื่นขอเอกสารแทน โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้***
  • หนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาไทย โดยระบุเอกสารที่ต้องการขอ ชื่อ-นามสกุล ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มายื่น 1 ฉบับ

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

การรับรองลายมือชาวต่างชาติ

สถานเอกอัครราชทูตไม่มีอำนาจในการรับรองลายมือชาวต่างชาติโดยตรง ยกเว้นกรณีลงนามในหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

ชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กที่ประสงค์ลงนามในเอกสารไทย หรือเอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1.  เอกสารที่ต้องการลงนาม (ชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์กจะต้องลงนามในเอกสารดังกล่าวต่อหน้าโนตารีพับลิค(์Notary) หรือ นายกเทศมนตรี(Mayor/Burgemestre) และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กชาวต่างชาติจะต้องไปรับรองลายมือชื่อที่สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลของประเทศตน + สำเนาหนังสือเดินทาง (หากต้องแสดงประกอบ)
 2.  นำเอกสารจากข้อ 1 ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่ กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก แบบกระดาษ(สติ๊กเกอร์)เท่านั้น ( สถานเอกอัครราชทูตไม่รับตราประทับแบบดิจิทัล)
 3.  นำตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก มารับรองนิติกรณ์อีกครั้งหนึ่งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยเตรียมเอกสารดังนี้:
  • ข้อ 1 : คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
  • ข้อ 2 : เอกสารต้นฉบับ(และ สำเนาหนังสือเดินทาง) ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ( แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์)
  • ข้อ 3 : (หากมี) เอกสารฉบับแปลที่มีการประทับตรารับรองจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียนไว้ และได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
  • ข้อ 4 : สำเนาเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

กงสุลจะรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กเท่านั้น (ไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหา)

การนำเอกสารไทยมาใช้ในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

เอกสารจากประเทศไทยหรือออกโดยหน่วยงานไทยจำเป็นต้องได้รับการรับรองสำเนาและรับรองนิติกรณ์ก่อนนำมาใช้งานในต่างประเทศ โดยขั้นตอนมีดังนี้

 1. ยื่นเอกสาร หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่ท่านต้องการเช่น สำเนาสูติบัตร หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบป.ค.14  ณ หน่วยงานที่ออกเอกสารเช่น ที่ว่าการอำเภอฯ เป็นต้น
 2. นำเอกสารที่ขอไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ (กดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  และ กดดูสถานที่ให้บริการได้ที่นี่)
 3. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ซึ่ง ท่านอาจต้องนำเอกสารไปดำเนินการแปลกับนักแปลหรือสถาบันแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กเป็นภาษาที่หน่วยงานปลายทางในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กต้องการ เช่น ดัชท์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ทั้งนี้เอกสารทางทะเบียนบางรายการสามารถขอเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ว่าการอำเภอ สามารถดูที่นี่
 4. นำเอกสารดังกล่าวไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ ที่สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก
 5. ส่ง/นำเอกสารมายื่นต่อหน่วยงานท้องถิ่นในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก (หากหน่วยงานดังกล่าวต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์รับรองเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถดูขั้นตอนดังปรากฏข้างล่าง และบางหน่วยงานอาจให้ท่านนำเอกสารไปแปลโดยนักแปลสาบานตนในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กอีกครั้งหนึ่ง)

***หากท่านไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง สามารถขอหนังสือมอบอำนาจ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพื่อให้คนอื่นดำเนินการแทนได้***


การขอรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

ในกรณีนี้ กงสุลจะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
 2. เอกสารต้นฉบับที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย
 3. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
 4. ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

การนำเถ้ากระดูกเข้าประเทศไทย

ประเทศไทยไม่มีข้อห้ามญาตินำเถ้ากระดูกที่บรรจุในอัฐิของผู้เสียชีวิตเข้าประเทศ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

ญาติผู้ที่จะนำอัฐิดังกล่าวออกนอกประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก อาจนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศข้างต้นและสถานเอกอัครราชทูตไทย ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต
 2. มรณบัตร
  • (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) ให้ญาติแจ้งเสียชีวิตกับสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอมรณบัตรไทยก่อน (โปรดดูข้อมูลที่ https://www.thaiembassy.be/2021/08/24/death-certificate/)
  • (กรณีชาวต่างชาติ) มรณบัตรที่ออกโดยทางการท้องถิ่นเบลเยียม/ ลักเซมเบิร์ก แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัชต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กแล้ว
 3. ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเถ้ากระดูกออกนอกประเทศ ที่ได้รับจากทางการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก [Permit for the transport of human ashes (remains) / Permis de transport de cendres]
 4. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นหนังสือรับรองสาเหตุการตายที่ออกโดยแพทย์/โรงพยาบาล หรือเอกสารการเผาศพ
 5. ใบรับรองการไม่ห้ามนำเถ้ากระดูกที่บรรจุในอัฐิของผู้เสียชีวิตเข้าประเทศไทย ที่ออกโดย สถานเอกอัครราชทูตฯ
  • โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูต ดังนี้
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
   • สำเนามรณบัตร 1 ฉบับ
    • (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) ให้ญาติแจ้งเสียชีวิตกับสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอมรณบัตรไทยก่อน (โปรดดูข้อมูลที่ https://www.thaiembassy.be/2021/08/24/death-certificate/)
    • (กรณีชาวต่างชาติ) มรณบัตรที่ออกโดยทางการท้องถิ่นเบลเยียม/ ลักเซมเบิร์ก แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัชต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กแล้ว
   • ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเถ้ากระดูกออกนอกประเทศ ที่ออกโดยจากทางการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก [Permit for the transport of human ashes (remains) / Permis de transport de cendres] 1 ฉบับ
   • สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นหนังสือรับรองสาเหตุการตายที่ออกโดยแพทย์/โรงพยาบาล หรือเอกสารการเผาศพ 1 ฉบับ
   • สำเนาบัตรประชาชนสำเนา และ/หรือ หนังสือเดินทางของผู้เคลี่อนย้าย 1 ฉบับ
   • สำเนาหลักฐานแสดงความแสดงความสัมพันธ์ของผู้เคลื่อนย้ายและผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ (หากมี)
   • คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
   • ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ: 3-7 วันทำการ

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

สถานเอกอัครราชทูตฯ รับทำการพิมพ์ลายนิ้วมือให้เท่านั้น โดยผู้ร้องต้องไปส่งเอกสารไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดต่อขอหนังสือรับรองความประพฤติด้วยตัวเอง มี 2 วิธี

 1. ติดต่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอส่งเอกสารไปยื่นคำด้วยตนเอง
 2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปติดต่อทำการแทน

หากประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติกรุณาเตรียมเอกสารตามคำเเนะนำของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สามารถตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จาก https://pcscenter.sbpolice.go.th/th

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือที่ มีดังนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
 2. รูปถ่าย 3 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 3 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาพาสปอร์ตไทย 3 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. สำเนาเอกสารที่ระบุจุดประสงค์การขอหนังสือรับรองความประพฤติ และชื่อหน่วยงานที่จะนำไปยื่น 3 ฉบับ

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://pcscenter.sbpolice.go.th/news/APPLICANTRESIDINGINABOARD_32.html

หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมที่ดิน คือคนไทยและคู่สมรสต่างชาติจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรองต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส

***กรณีที่คู่สมรสต่างชาติอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถไปบันทึกถ้อยคำในหนังสือรับรองได้ให้คนต่างชาติไปติดต่อโนตารีพับลิค สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลของคนชาตินั้นเพื่อขอรับรองลายมือชื่อคนต่างชาติคนนั้น***

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. การรับรองลายมือชื่อของคู่สมรสชาวต่างชาติ
  • กรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) โดยอาจกรอกข้อความเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และนำเอกสารไปดำเนินการตามขึ้นตอนใน “การรับรองลายมือชาวต่างชาติ” https://www.thaiembassy.be/2022/02/11/non-thais-signature-certification/    เมื่อแล้วเสร็จ ให้คู่สมรสชาวไทยนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงและลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ***ทั้งนี้ยังไม่ต้องนัดหมายบริการนิติกรณ์รับรองลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก (Legalisation) ในระบบนัดหมาย หากคู่สมรสชาวไทยไม่สามารถไปลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงานได้ด้วยตนเอง (โปรดดำเนินการต่อตามข้อ 2)
 2. การรับรองลายมือชื่อของคู่สมรสชาวไทย
  • กรณีที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน
  • กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ให้นำเอกสารฉบับเดียวกันมารับรองลายมือชื่อของคู่สมรสชาวไทยที่สถานเอกอัครราชทูต โดยเลือกนัดหมาย “บริการเอกสาร” – หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) โดยเจ้าหน้าที่จะรับรองลายมือคนไทยและประทับตรารับรองนิติกรณ์ลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ในบริการเดียวกัน (***การลงนามของบุคคลสัญชาติไทย ต้องกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ห้ามลงนามมาก่อน)
 3. เอกสารที่ต้องเตรียม
  • ข้อ 3.1 ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
  • ข้อ 3.2 เอกสารต้นฉบับตามข้อ 1 ที่มีการลงนามและได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ( แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์) และสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสต่างชาติ(หากต้องแสดงประกอบ)
  • ข้อ 3.3 เอกสารของคู่สมรสชาวไทย ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ (หากเอกสารต้นฉบับที่ต้องลงนามมีมากกว่า 1 ฉบับให้เตรียมเอกสารของคู่สมรสชาวไทยในข้อนี้เพิ่มตามจำนวนของเอกสารต้นฉบับด้วย เพื่อแนบประกอบเอกสารที่ต้องลงนาม)
  • ข้อ 3.4 สำเนาเอกสารตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ทุกประการ จำนวน 1 ชุด(เพื่อยื่นประกอบคำร้องนิติกรณ์)
  • ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ: 3-7 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่จะแต่งงานในประเทศไทย

สำหรับชาวเบลเยียม

https://thailand.diplomatie.belgium.be/fr/services-consulaires/mariage-certificat-de-non-empechement-mariage (ภาษาฝรั่งเศส)

https://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/huwelijk-attest-geen-huwelijksbeletsel (ภาษาดัชท์)

สำหรับชาวลักเซมเบิร์ก

https://bangkok.mae.lu/en/service_citoyens/Marriage.html (ภาษาไทย)

https://bangkok.mae.lu/en/service_citoyens/marriage.html  (ภาษาอังกฤษ)

ไทย