บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / วัดธัมมปทีป เมืองแมคเคลเลิน / และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ ลักเซมเบิร์ก

ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้วตามกำหนดก่อนวันที่ 9 เม.ย. 66 แต่ไม่พบชื่อขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร็วที่สุดก่อนวันที่ 19 เม.ย 66
ทางอีเมล์ consular.brs@mfa.go.th หรือหมายเลข hotline +324 91 12 20 84 พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  1. แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๔ (นร) คลิกที่นี่
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางเอกสาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ที่ได้ยื่นไว้ในวันลงทะเบียน (ต้องเป็นเอกสารเดียวกันกับที่ได้ยื่นไว้ในวันลงทะเบียน)
  3. หลักฐานการลงทะเบียน (หากท่านลงทะเบียนด้วยตนเองด้วยระบบออนไลน์ กรุณาแนบเอกสารยืนยันการลงทะเบียนที่ท่านได้รับจากระบบ แต่หากท่านยื่นคำร้องขอลงทะเบียนโดยผ่านสถานเอกอกอัคคราชทูต กรุณาแนบเอกสารยืนยันที่ท่านได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่าน (ตามไฟล์ด้านล่าง)
ไทย