บัตรประจำตัวประชาชนไทย

ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย สำหรับชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่มีบัตรแล้ว แต่หมดอายุ หรือบัตรชำรุดใช้การไม่ได้ หรือบัตรสูญหาย ต้องมาสถานทูตฯ ด้วยตัวเอง ในเวลาให้บริการของฝ่ายกงสุล พร้อมเอกสาร ดังนี้

1. บัตรประชาชนไทยใบปัจจุบัน ซึ่งต้องมอบคืนให้สถานทูตฯ
2. บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก และ ข้อมูลบ้านเลขที่/ ที่อยู่ในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก
3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ออกโดยทางการไทยและมีรูปถ่ายผู้ถือบัตร เช่น พาสปอร์ต ใบขับขี่ เพื่อประกอบการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล
4. กรณีบัตรหมดอายุ หรือ เหลืออายุไม่ถึง 60 วัน สถานทูตฯ ไม่เก็บค่าเทียบปรับหรือค่าธรรมเนียม แต่ต้องมีบัตรใบปัจจุบันมอบคืนให้สถานทูตฯ (ถ้าบัตรหมดอายุแล้ว แต่สูญหาย มีค่าธรรมเนียม)
5. ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร กรณีเปลี่ยนบัตรใบใหม่ อาทิ บัตรเดิมชำรุดเสียหาย หรือ บัตรสูญหาย โดยขอให้เตรียมเงนสดราคา 5 ยูโรให้พอดีกับค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ สถานทูตฯ ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ ในกรณี
1. ผู้ขอมีบัตรฯ ใบแรก
2. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
3. ผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4. ผู้ไม่พบข้อมูล หรือ เป็นบุคคลซ้ำซ้อน หรือ ข้อมูลไม่ตรงในฐานทะเบียนราษฎร ของ ก. มหาดไทย
5. ผู้ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า ฯลฯ โดยไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันในฐานทะเบียนราษฎร
ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ขอให้ไปติดต่ออำเภอ/ที่ทำการเขตในประเทศไทย เพื่อขอทำบัตรฯ
คนไทยที่ประสงค์จะขอรับบริการทำบัตรประชาชน ขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้ากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ consular@thaiembassy.be โดยใช้หัวข้อ "ขอทำบัตรประชาชน" ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันวันนัดทางอีเมล์ถึงผู้ร้องในโอกาสแรก
ไทย