ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU

ประกาศราคากลาง การปรับปรังพื้นที่ให้บริการฝ่ายกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการ CPMU

ดาวโหลดได้ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://brussels.customs.go.th/cont_strc_slide_image.php…

ประกาศ เรื่องการยุติอำนาจเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ตรวจลงตราและกระทำการนิติกรณ์

ประกาศ เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unite (CPMU)

ดาวโหลดไฟล์ประกาศได้ ที่นี่

ประกาศ เรื่องการปรับปรุงระบบการให้บริการแผนกกงสุล

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟและการเชื่อมต่อ Internet ฝ่ายกงสุล

ประกาศ เรื่องการปรับอัตราค่าหนังสือเดินทาง (11 มี.ค 2564)

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU)

ไทย