ประกาศ

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการยุบพรรคไทยรักษาชาติ

การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก

ท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์กไว้แล้ว ขอให้ตรวจสอบชื่อของท่านและหน่วยเลือกตั้งตามลิ้งค์นี้ https://www.bora.dopa.go.th/Election/CerVote/ ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศให้ประชาชนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่ กกต. กำหนด นั้น สรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก จำนวน 1,076 คน จาก 69 จังหวัด และ 290 […]

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

*ผู้มีสิทธิเลือกต้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๘ ตามเว็บลิงค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1n1kp4ndBrN9tSUhyL3HUrOqXxoxJJbuc หรือทำเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันที่มีการเลือกตั้ง เพื่อไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองและการสมัครรับราชการ ฯลฯ   **ส่วนผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร และขอยกเลิกการลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนนอกราชอาณาจักร กรุณากรอกแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ […]

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ที่ลิงค์ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190218162759.pdf ตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศของ กกต. ได้ที่ลิงค์ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190215221446.pdf ตรวจสอบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามประกาศของ กกต. ได้ที่ลิงค์ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190216154413.pdf ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามประกาศของ กกต. ได้ที่ลิงค์ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190215221333.pdf

Save the Date – 13th Essence of Thailand Festival (Stockel) on 8 September 2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทย “Essence of Thailand” ครั้งที่ 13 ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล (Place Dumon, Stockel) เวลา 10.00-19.00 น. ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะลงประกาศเชิญสมัครร่วมออกร้านในงานดังกล่าว […]

ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหยุดงานประท้วงในเบลเยียมในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ – ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ และท่าอากาศยาน Brussels South Charleroi (สายการบิน Brussels Airlines ได้ประกาศยกเลิก 150 เที่ยวบินจากทั้งหมด 222 เที่ยวบินในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว […]

ประกาศเรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

คนไทยในต่างประเทศลงคะแนนเลือกตั้งได้

        

ประกาศการรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ดาวโหลดประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ที่นี่

ประกาศวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ที่ประเทศเบลเยียมและประเทศลักเซมเบิร์ก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และหลักฐานที่ใช้ในการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

ไทย