ประกาศ

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดเช่าสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) จำนวน 2 คน

การประกาศนัดหยุดงานในเบลเยียมจะกระทบระบบคมนาคมวันที่ 9 – 10 ต.ค. 2560

สหภาพแรงงานภาครัฐในเบลเยียมประกาศนัดหยุดงาน ตั้งแต่ 22.00 น. คืนวันที่ 9 ต.ค. 2560 ถึง 22.00 น. คืนวันที่ 10 ต.ค. 2560 ซึ่งจะกระทบต่อบริการขนส่งมวลชนสาธารณะทั่วประเทศเบลเยียม ได้แก่ รถไฟ รถไฟใต้ดิน รถราง รถเมล์โดยสารประจำทาง คาดว่าจะทำให้การจราจรติดขัดทั่วประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวในเบลเยียมช่วงดังกล่าวติดตามข่าวสาร สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงบรัสเซลส์ (BRU) […]

กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เนื่องด้วย ยังคงมีคนไทยในต่างประเทศให้ความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในปต่างประเทศ ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยเปิดให้มาติดต่อลงทะเบียน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ ในวันที่ 21-30 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยขอความกรุณานำบัตประจำตัวประชาชนไทยบัตรจริงมาด้วย

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างการบริหารขับรถและเช่ารถ ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริษัทติดตั้งเวทีและเต็ท์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารไทย (Thai Cooking in the Garden)

www.ThailandPresents.com ศูนย์กลางนำเสนอสินค้าไทย

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ IMEU

ข่าวสารนิเทศ: การส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารไทยในต่างประเทศ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การดำเนินการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

ไทย