ประกาศ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ด้วยมีกำหนดการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวแต่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ฯได้แจ้งเหตุจำเป็นดังนี้ – มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล – เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ – เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ – เดินทางออกนอกราชอาณาจักร – มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร – ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง – มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ […]

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 2565

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 2565   ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก   ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 ณ Confiserie de Namur, 2 Rue de Bitbourg, 1273 […]

ประกาศ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

ประกาศ การเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลตามปกติ (21 ก.พ. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2565

     

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร

ไทย