ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาศทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มีนาคม 2565 หลักสูตรที่เปิดสอน 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) […]

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2565

   

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564- 7 มกราคม 2565

 

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุล

ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิก POLITICO PRO

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายกงสุล)

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจําโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) จํานวน 2 คน

ไทย