ประกาศ

April 3, 2020

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา ณ ทำเนียบ ออท.

March 26, 2020

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป การเดินทางของชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) รายละเอียด ดังนี้     >>>> สามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสำนักงานการบินพลเรือนได้ที่  https://www.caat.or.th/th/archives/49005 >>>> ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.mfa.go.th/…/fil…/news3-20200326-161204-314465.PDF
March 23, 2020

มาตรการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศลักเซมเบอร์กของบุคคลต่างชาติ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลลักเซมเบอร์กได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

++++ ข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน++++ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งมาตรการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศลักเซมเบอร์กของบุคคลต่างชาติ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลลักเซมเบอร์กได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลช่วงแรก 10 วัน และได้รับการต่ออายุออกไปอีก 3 เดือน ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบอร์ก ดังนี้ 1. ผู้ที่ถือวีซ่าหรือบัตรประจำตัวต่อไปนี้ ซึ่งหมดอายุลงตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 จะสามารถอยู่ต่อไปได้ (โดยไม่มีการถูกปรับหรือลงโทษ) ในช่วงระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ – […]
March 23, 2020

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (รวมถึงเบลเยียมและลักเซมเบอร์ก) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

*ข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน* กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนดให้เบลเยียมและลักเซมเบอร์กเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันมีทั้งหมด 29 ประเทศ) ส่งผลให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากเบลเยียมและลักเซมเบอร์ก -ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ- เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะต้องคุมตัวเองภายในที่พักอาศัยของตนเป็นเวลา 14 วัน และมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม รายละเอียดตามลิงค์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ind_outbreak.php
March 21, 2020

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19

 
March 21, 2020

++ด่วน!!++ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองเพื่อกลับประเทศไทย

+++ประชาสัมพันธ์เร่งด่วนเกี่ยวกับการเดินทางไปไทย+++ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังนี้ 1.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีกำหนดบินออกจากต่างประเทศกลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 (00.00น.เวลาไทย) เป็นต้นไป ต้องแสดงเอกสารต่อสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง ดังนี้ 1.1 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly) 1.2 หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย […]
March 19, 2020

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและ ทำเนียบ ออท.

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและ ทำเนียบ ออท.
March 17, 2020

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล ครั้งที่ 1/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่องการปรับเวลาทำการของฝ่ายกงสุล ครั้งที่ 1/2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) โดยรัฐบาลเบลเยียมออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะมีผลถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเรียนดังนี้ 1.ตั้งแต่วันพุธ 18 มีนาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดทำการเฉพาะในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ […]
February 26, 2020

Damaged Goods for Sale

 
ไทย