ประกาศ

June 17, 2015

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU                         สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ดังรายชื่อต่อไปนี้   นางสาวสุกฤตา ศิริวัลลภ  นางสาวนวลพรรณ ธรรมมโนวานิช  ************************
June 15, 2015

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติ

โปรกคลิกที่นี่หรีอบนรูปภาพเพื่ออ่านประกาศ
June 12, 2015

แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

June 9, 2015

ขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เขัารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ในวันที่ 12 มิ.ย. 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชื่อผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิ.ย. 58  ๑. นายคณิน เหล่าพิรุฬ ๒. นางสาวก่องกัญญ์ ไตรบรรจงศิลป์ ๓. นางสาวภาวิกา เรือนน้อย ๔. นางสาวธัญสิริ ยอดเสมอ ๕.นางสาวสุกฤตา ศิริวัลลภ ๖. นางสาวนวลพรรณ ธรรมโนวานิช โดย สถานทูตฯ […]
June 8, 2015

สรุปผลการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

June 8, 2015

สภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนมิถุนายน 2558

นโยบายด้านการลงทุน   นโยบายด้านการเกษตรไทย      
June 5, 2015

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 13

June 4, 2015

ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สรุปผลการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล 1.ภาพรวมความคืบหน้า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานภาพรวมการดำเนินการซึ่งมีความคืบหน้านับตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยระหว่างเสามีการดำเนินงานที่เกื้อกูล/ประสานงานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนงานระยะ 10 ปี โดยทั้งสามเสาได้จัดทำแผนงานระยะแรก 5 ปี (2559-2563) รองรับ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในอีก 5-10 ปีข้างหน้า […]
June 2, 2015

ข่าวสารนิเทศ – การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

โปรดคลิกที่นี่หรือบนรูปภาพด้านล่างเพื่ออ่านข่าวสารนิเทศ  
ไทย