ประกาศ

เชิญชวนร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่10 "Discover Thainess"

ขอเชิญชวนร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่อาทิตย์ 6 กันยายน พ.ศ.2558 โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.  ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล (Place Dumon, Stockel)  ภายในงานจะมีการจัดการแสดงต่างๆ การจัดจำหน่ายอาหารไทย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

เชิญชวนร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่10 “Discover Thainess”

ขอเชิญชวนร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่อาทิตย์ 6 กันยายน พ.ศ.2558 โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.  ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล (Place Dumon, Stockel)  ภายในงานจะมีการจัดการแสดงต่างๆ การจัดจำหน่ายอาหารไทย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมไทยและดนตรีไทย ประจำปี 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจำปี 2558

โปรดคลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านประกาศ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำทีมสมาคม-เอกชน สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน สนับสนุนรัฐบาลในการใช้ พ.ร.บ.การประมง – พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข รับปฏิบัติเต็มที่ ไม่ซื้อวัตุดิบอาหารทะเลจากเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฏหมาย (IUU) และใช้แรงงานเด็ก แรงงานการค้ามนุษย์ผิดกฏหมาย พร้อมเรียกร้องรัฐให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อเช้านี้ (16 มิ.ย. 2558) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในส่วนคณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ และ คณะกรรมการธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำโดยดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย […]

ขอเชิญร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 10

ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และส่งใบสมัครมายังที่อยู่ตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นี้    ดาวน์โหลดใบสมัคร: >>  Doc_form_Essence_of_Thailand_X

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU                         สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ดังรายชื่อต่อไปนี้   นางสาวสุกฤตา ศิริวัลลภ  นางสาวนวลพรรณ ธรรมมโนวานิช  ************************

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติ

โปรกคลิกที่นี่หรีอบนรูปภาพเพื่ออ่านประกาศ

แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เขัารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ในวันที่ 12 มิ.ย. 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชื่อผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิ.ย. 58  ๑. นายคณิน เหล่าพิรุฬ ๒. นางสาวก่องกัญญ์ ไตรบรรจงศิลป์ ๓. นางสาวภาวิกา เรือนน้อย ๔. นางสาวธัญสิริ ยอดเสมอ ๕.นางสาวสุกฤตา ศิริวัลลภ ๖. นางสาวนวลพรรณ ธรรมโนวานิช โดย สถานทูตฯ […]

สรุปผลการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

สภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนมิถุนายน 2558

นโยบายด้านการลงทุน   นโยบายด้านการเกษตรไทย      
ไทย