ประกาศ

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุล

ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิก POLITICO PRO

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายกงสุล)

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจําโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) จํานวน 2 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุล)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ดาวโหลดไฟล์ประกาศได้ ที่นี่ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ภาษาไทย / English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU

ประกาศราคากลาง การปรับปรังพื้นที่ให้บริการฝ่ายกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการ CPMU

ดาวโหลดได้ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://brussels.customs.go.th/cont_strc_slide_image.php…
ไทย