ประกาศ

ประกาศ เรื่องการปรับปรุงระบบการให้บริการแผนกกงสุล

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟและการเชื่อมต่อ Internet ฝ่ายกงสุล

ประกาศ เรื่องการปรับอัตราค่าหนังสือเดินทาง (11 มี.ค 2564)

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU)

ประกาศราคากลาง ตัดต้นไม้

ประกาศราคากลาง เปลี่ยนหลอดไฟ

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต (การทาสีห้อง)

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศราคากลาง การเปลี่ยนเสาเหล็ก 3 เสาและงานซ่อมแซมรอยรั่วจากภายนอกอาคาร

ประกาศเรื่องการเปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ดาวโหลดไฟล์ประกาศได้ ที่นี่  
ไทย