ประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU)

ประกาศราคากลาง ตัดต้นไม้

ประกาศราคากลาง เปลี่ยนหลอดไฟ

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต (การทาสีห้อง)

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศราคากลาง การเปลี่ยนเสาเหล็ก 3 เสาและงานซ่อมแซมรอยรั่วจากภายนอกอาคาร

ประกาศเรื่องการเปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ดาวโหลดไฟล์ประกาศได้ ที่นี่  

ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเตือนผู้ที่เดินทางไปยังประเทศไทย เรื่องการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สถานะ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

1.  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้มีคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมีจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 28 จังหวัด  (ดูรายชื่อจังหวัดที่นี่) การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะมีมาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของแต่ละจังหวัดได้ ที่นี่  2. นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา  แห่ง […]

วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2563 (แก้ไข ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการประจำปี 2563 โดยจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 แต่หยุดทำการในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

ไทย