ประกาศ

ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเตือนผู้ที่เดินทางไปยังประเทศไทย เรื่องการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สถานะ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

1.  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้มีคำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมีจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 28 จังหวัด  (ดูรายชื่อจังหวัดที่นี่) การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะมีมาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของแต่ละจังหวัดได้ ที่นี่  2. นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา  แห่ง […]

วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2563 (แก้ไข ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการประจำปี 2563 โดยจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 แต่หยุดทำการในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด

ประกาศเรื่องการให้บริการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สอบข้อเขียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดประกาศฯ คลิกที่นี่

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุลและประชาสัมพันธ์

Download file ประกาศฯ คลิก ที่นี่

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2/2563

ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิกของสำนักข่าวออนไลน์

ไทย