สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งมาตรการด้านการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติในเบลเยียม ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเบลเยียม ดังนี้

 

คนต่างชาติที่ไม่สามารถออกจากเบลเยียมได้ด้วยเหตุสุดวิสัย (เช่น เที่ยวบินถูกยกเลิก พรมแดนถูกปิด ฯลฯ) ในช่วงนี้สามารถขอต่ออายุวีซ่าหรือใบอนุญาตพักอาศัยที่หมดอายุหรือกำลังจะหมดอายุได้
โดยส่งเอกสารเหล่านี้ทางอีเมล์ไปที่
Cs.suivi@ibz.fgov.be (เขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส)
kv.opvolging@ibz.fgov.be (เขตที่ใช้ภาษาเฟลมมิช) พร้อมหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ ชื่อ วันเดือนปีเกิด และหน้าของหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวีซ่าทุกหน้า

2. หนังสืออธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถออกนอกบริเวณเขตเชงเก้นได้ตามกำหนด หรือเอกสาร/หลักฐานว่าไม่สามารถเดินทางออกจากเบลเยียมได้

3. สำเนาใบรับรองการเดินทางมาถึง (หากมี) ซึ่งออกให้โดย Commune กรณีที่มาพักกับคนเบลเยียมในฐานะ visiting friend หรือ family

4. หลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงระยะเวลาที่จะขอต่ออายุ

5. ที่อยู่อาศัยในเบลเยียม และอีเมล์ที่ติดต่อได้

หากมีคำถาม สามารถส่งไปที่ infodesk@ibz.fgov.be

 

ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเบลเยียม https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx?fbclid=IwAR1_crpQTO9Urkpm7rke_0MRhtiaKlm8sOhO6ky6CTUedLqOQJbAeFRV7d0

ไทย