+++ข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วน+++

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งมาตรการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศลักเซมเบอร์กของบุคคลต่างชาติ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลลักเซมเบอร์กได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลช่วงแรก 10 วัน และได้รับการต่ออายุออกไปอีก 3 เดือน ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบอร์ก ดังนี้

1. ผู้ที่ถือวีซ่าหรือบัตรประจำตัวต่อไปนี้ ซึ่งหมดอายุลงตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 จะสามารถอยู่ต่อไปได้ (โดยไม่มีการถูกปรับหรือลงโทษ) ในช่วงระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินนี้

– วีซ่าระยะสั้น และวีซ่าระยะยาว

– ใบอนุญาตอยู่อาศัยชั่วคราว (Temporary residence permit)

– บัตรประจำตัวผู้พักอาศัย (Residence Card)

– ใบอนุญาตพักอาศัย (Residence Permit)

ทั้งนี้ มาตรการยกเว้นดังกล่าว จะถูกใช้โดยอัติโนมัติ โดยผู้ที่มีเอกสารที่หมดอายุข้างต้นไม่จำเป็นต้องไปติดต่อยื่นคำร้องใดๆ ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของลักเซมเบิร์ก ซึ่งปัจจุบันไม่เปิดรับคำร้องใดๆ ผ่านเคาน์เตอร์ โดยจะรับเรื่องทางไปรณีย์เท่านั้นในช่วงนี้

2. ให้บุคคลต่างชาติ เคารพประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

– มาตราที่ 1 ห้ามสัญจรในบริเวณสาธารณะ เว้นแต่จะในบางกรณีเช่น ต้องไปทำงานในลักษณะที่ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ หรือการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข อาหาร สาธารณูปโภคจำเป็น

– มาตราที่ 3 ห้ามกิจกรรมใดๆ ทางพาณิชย์หรือวัฒนธรมที่มีการเข้าร่วมของสาธารณชน

– มาตราที่ 13 ยกเว้นกำหนดหมดอายุของเอกสารอนุญาตพักอาศัยต่างๆ ตามข้อ 1 ข้างต้น

– มาตราที่ 14 การจำกัดการเดินทางเข้า-ออกชั่วคราวของบุคคลประเทศที่สาม ตามมาตรการของสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 18.00 น. เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ มาตรการของสหภาพยุโรปกำหนดให้ทุกคนต้องผ่านด่านตรวจที่พรมแดน ซึ่งรวมถึงการตรวจเพื่อคัดกรองโรค โดยประเทศสมาชิกอียูอาจปฏิเสธการเข้าเมืองของบุคคลสัญชาติที่สามที่ไม่มีถิ่นพำนักในอียู หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงว่าอาจติดเชื้อ

3. สถานเอกอัครราชทูตขอแนะนำให้ชุมชนไทยในลักเซมเบอร์กปฏิบัติตามตามมาตรการของทางการลักเซมเบอร์ก และขอให้คนไทยที่ไม่มีถิ่นพำนักในลักเซมเบอร์ก หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าลักเซมเบอร์กในช่วงนี้ เนื่องจากจะมีการตรวจเช็กที่ด่านพรมแดนและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน และอาจไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศ

ไทย