เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองสัญชาติ

จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
สำเนาหนังสือเดินทางไทย
สำเนาบัตรประชาชนไทย
กรอกแบบฟอร์ม 1 ใบ
ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร
*** กรณีมีผู้อื่นมาขอแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทนมาด้วย
*** ใช้เวลา 2 วันทำการในการออกเอกสาร

ไทย