ในปัจจุบัน โลกของเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสภาพภูมิอากาศ และบางแห่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งภัยจากธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์ โดยไม่มีใครคาดการณ์ได้เที่ยงตรงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และญาติมิตรเพื่อนฝูงได้

  1. ในสภาวะปกติ

กรุณาสำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทาง โดยตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอ ให้มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทาง หน้าวีซ่า บัตรประจำตัวท้องถิ่น บัตรประชาชนไทย ทะเบียนบ้าน เก็บแยกไว้อีกชุดหนึ่ง และอาจสแกนเอกสารดังกล่าวเก็บสำรองไว้ในคอมพิวเตอร์ และใน USB flash drive เพื่อสะดวกในการพกพา

กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ

มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวไว้ตลอดเวลา

มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจท้องถิ่น และหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล/ประกันสุขภาพ ติดตัวไว้ตลอดเวลา

ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้เต็มตลอดเวลา และหากมีแบตเตอรี่สำรองด้วยก็จะเป็นประโยชน์

จัดเตรียมกระเป๋าที่พกพาได้ พร้อมอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบรรจุสำเนาเอกสารที่สำคัญ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญรวมทั้งของญาติและแพทย์ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาประจำตัว ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่สำรอง เทียน ไฟแช็ก/ไม้ขีด วิทยุพกพา ที่ชาร์จแบตเตอรี่ น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ที่เปิดกระป๋อง กระดาษชำระ ผ้าอนามัย ผ้าขนหนูขนาดห่มได้ กุญแจรถ/กุญแจบ้านสำรอง และเงินสด

พยายามติดต่อญาติหรือเพื่อนคนไทยในเบลเยียม / ลักเซมเบิร์ก สม่ำเสมอ

  1. ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย

เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น โดยเอกสารเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiembassy.be และ facebook: Royal Thai Embassy Brussels

ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับญาติหรือกลุ่มเพื่อนคนไทย ให้รู้ว่าเราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน

สำรองอาหารเครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

  1. เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข (+32) 02/ 640.68.10 หรือ  (+32) 0470/85.96.67

อยู่ในสถานที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

เดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย หรือ

รวมที่จุดนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (Chaussee de Waterloo 876 – 1000 Brussels) หรือวัดไทยที่ใกล้ที่สุด ได้แก่

–    วัดไทยธรรมาราม (Wat Thai Dhammaram)

ที่อยู่ Chaussee de Louvain 71 – 1410 Waterloo        โทรศัพท์ 02/ 385.28.55

–    วัดพุทธาราม (Wat Buddharama)

ที่อยู่ Genstraat 90 – 9111 Belsele Sint-Niklaas           โทรศัพท์  03/ 296.27.71

–    วัดธัมมปทีป (Wat Dhammapateep)

ที่อยู่ Willendriesstraat 7B, 2812 Muizen (Mechelen)  โทรศัพท์ 015/ 29.00.99

–    วัดพระธรรมกาย เบลเยียม (Wat Phra Dhammakaya Belgium)

ที่อยู่   Ronkenburgstraat 25 – 9340 Lede Aalst          โทรศัพท์ 04.86.36.27.43

–    วัดพุทธาราม ประเทศลักเซมเบิร์ก (Wat Buddharama Luxembourg)

ที่อยู่   Duerfstrooss 68, 9636 Barel, Luxembourg

โทรศัพท์ (+352) 95.77.65

ติดตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่องที่ www.thaiembassy.be และ facebook: Royal Thai Embassy Brussels

  1. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ติดตามข่าวและคำเตือนทางวิทยุ โทรทัศน์

ขนย้ายสิ่งของ สิ่งของมีค่า ยานพาหนะ สัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัย

เตือนภัยเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

รู้วิธีปิดแก๊สและไฟฟ้า ปลดปลั๊กไฟ  ปิดน้ำประปา

ติดต่อกับหน่วยบริการฉุกเฉินของคอมมูนท้องถิ่น เพราะอาจต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวของหน่วยงานท้องถิ่น

  1. หมายเลขโทรศัพท์สำคัญเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์       โทร. (32) 02/ 640.68.10                                       โทรสาร(32) 02/ 648.30.66

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์  3 แห่ง

–    ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)              โทร. (352) 407 87 81                  โทรสาร (352) 40.78.04

–    อันต์เวิร์ป / เบลเยียม (Antwerp)         โทร. (32) 0495/ 22.99.00            โทรสาร (32) 03/218.72.94

–    ลิเอจ /เบลเยียม (Liege)                   โทร. (32) 04 / 254.48.60             โทรสาร (32) 04/ 254.24.15

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)              โทร. (32) 02/ 502.47.44              โทรสาร (32) 02/ 502.69.47

หมายเลขฉุกเฉินรถพยาบาล /รถดับเพลิง ของเบลเยียม             โทร. 100

หมายเลขฉุกเฉินรถพยาบาล /รถดับเพลิง ของลักเซมเบิร์ก          โทร. 112

หมายเลขฉุกเฉินของตำรวจ  ของเบลเยียม                             โทร. 101

หมายเลขฉุกเฉินของตำรวจ  ของลักเซมเบิร์ก                          โทร. 113

หมายเลขฉุกเฉิน Pan – European SOS (สามารถโทรได้ แม้เกิดเหตุนอกเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก)  โทร.112

 

ไทย