เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mr. Eric Derycke ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
นิทรรศการภาพถ่ายโครงการ Sisters เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง”เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2551 เวลา 18.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณาจารย์ และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับ สูง” ของสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 44 คน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมด้วย และได้ฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ของสถานเอก อัครราชทูตฯ และคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปให้คณะรับชม รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะสอบถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นที่สนใจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mr. Eric Derycke ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551

007_2008         เมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 2551 เวลา 12.30 น. เอกอัครราชทูตฯเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย EricDerycke ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตจีน จอร์แดน ญี่ปุ่นอินโดนีเซีย คูเวต นิวซีแลนด์ และอัครราชทูตศรัณย์เจริญสุวรรณ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นอกจากเอกอัครราชทูตฯ จะได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นร่วมกับ นาย Derycke และเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การเมืองและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ยกเรื่องการฉลองครบรอบ 140 ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในปีนี้ และความพยายามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการผลักดันให้รัฐสภาเบลเยียมให้การรับรอง พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการซึ่งนาย Derycke แจ้งว่ายินดีให้การสนับสนุนเอกอัครราชทูตฯ

ไทย