ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Solvay จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์
งาน APWA Charity Bazaar 2008

คณะศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ในเบลเยียม เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ออท. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ในเบลเยียม เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก โดยนางอุไรวรรณ จันทรายุ ผอ. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้นำคณะภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต สมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย ส มาคมผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร และผู้ประกอบการอาหารและผัก-ผลไม้เพื่อการส่งออก รวม 17 คน มาศึกษาดูงาน ในส่วนของเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2551 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันด้านโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมอาหารและการส่งออกผัก-ผลไม้ไทยสู่ยุโรป โดยมีอัครราชทูตฝ่ายการ พาณิชย์ อัครราชทูตฝ่ายศุลกากร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ และ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย ซึ่ง ก่อนหน้านี้ ออท. พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และ สำนักงานต่างๆ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงาน ณ สถาบันโลจิสติกส์ของฟลานเดอร์ และเยี่ยมชมท่าเรือขนส่ง ผลไม้ ณ เมืองอันท์เวิร์ป ด้วย

ไทย