การสนับสนุนการจัดการแข่งแข่งกอล์ฟรอบการกุศลของโรงเรียนนานาชาติกรุงบรัสเซลส์
นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเรื่อง “Sustainable Democracy”

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโครงการสอนทำอาหารไทย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจำนวน 65 คนที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสอนอาหารไทยในเบลเยียม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ที่สถาบัน Provinciaal Instituut PIVA เมืองแอนท์เวิร์ป ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2551  นอกจากนี้ จะจัดที่ลักเซมเบิร์ก ที่ Association Europeene des Ecoles d? Hotellerie et de Tourime ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2551 และกลับมาที่กรุงบรัสเซลส์ ที่ Centre Scolaire Eperonniers Hotellerie ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2551

ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล กทม. เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมานำอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารไทยจากสถาบัน ดังกล่าว จำนวน 4 คน ได้แก่ มล. อุบล ดีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพร ประมวลสุข อาจารย์สุดาพร ทิมฤกษ์ และอาจารย์ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ มาสอนทำอาหารไทย 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป หลักสูตร 2 ขนมไทย หลักสูตร 3 อาหารว่าง และหลักสูตร 4 แกะสลักผักและผลไม้

ในพิธีมอบประกาศนียบัตรที่สถาบัน Provinciaal Instituut PIVA ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันดังกล่าวได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธี โดยออท. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับประกาศนียบัตรและขอให้น้อม ระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ที่ตั้งใจสอน การที่ทุกคนให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก บางคนมาเรียน 3 ปีติดกัน ทำให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปและมีอาจารย์จากเมืองไทยมาสอน 4 คน คนไทยทุกคนเป็นทูตวัฒนธรรม แต่เมื่อได้มาเรียนทำอาหาร ทำให้มีฝีมือเพิ่มขึ้น สามารถเป็นทูตวัฒนธรรมได้อย่างสง่างาม มีความเป็นไทยมากขึ้น

ออท. ได้ยกตัวอย่างจากการสอนธรรมะของท่านอาจารย์ชยสาโร ว่าคนที่เป็นหมอ จะต้องเรียนจบจากสถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์หลายปี จึงจะสำเร็จเป็นแพทย์ การเป็นหมอไม่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษ เช่นเดียวกับคนไทยบอกว่าตนเป็นชาวพุทธ แต่ไม่รักษาศีลและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แบบนี้ไม่เรียกว่าชาวพุทธ ดังนั้นการจะเป็นหมอหรือชาวพุทธได้จะต้องศึกษาให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ มิใช่เป็นเพราะการสืบทอดจากบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย เช่นเดียวกับการทำอาหารไทย การแกะสลักผักผลไม้ จะต้องมีอาจารย์สอน และนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือทำ และฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้น เพราะอาจารย์สอนอย่างไม่หวงวิชา และดีใจเมื่อเห็นลูกศิษย์ดีกว่าเก่งกว่า แต่ลูกศิษย์มีความกตัญญูและไม่ทำตัวใหญ่เหนือครู จะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมในพิธีฯ ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งอาหาร เครื่องดื่ม และการจัดตกแต่งโต๊ะอาหารล้วนเป็นฝีมือของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทั้ง สิ้น แสดงให้เห็นว่าโครงการสอนทำอาหารเป็นโครงการที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

ไทย