พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโครงการสอนทำอาหารไทย ครั้งที่ 3
อธิบดีกรมศุลกากรเยือนกรุงบรัสเซลส์

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเรื่อง “Sustainable Democracy”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 นายอานันท์  ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  ได้มาปาฐกถาที่ สนง. ใหญ่ธนาคาร ING
กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง Sustainable Democracy ภายในกรอบของ Amartya Sen Lecture Series on Sustainable
Development  จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า ม. Cambridge   Oxford  และ  Harvard  ณ กรุงบรัสเซลส์ และได้รับการ
สนับสนุนด้านการเงินจาก บริษัท ING  บริษัท  SOLVAY และ บริษัท BP รวมทั้ง สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์  โดยมีผู้เข้า
ร่วมฟังประมาณ 350 คน ประกอบด้วยผู้บริหารของภาคเอกชน เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการยุโรป นักวิชาการ  ศิษย์เก่า
3 มหาวิทยาลัย ข้างต้น  ชุมชนไทยในเบลเยียม และ ขรก. สอท.ฯ  และสำนักต่าง ๆ ในกรุงบรัสเซลส์ โดยอดีต นรม.
ได้กล่าวถึง

(1) ความสำคัญของการศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชน
(2) 7 เสาหลักของประชาธิปไตยได้แก่ elections, political tolerance, the rule of law, freedom of expression, accountability
and transparency, decentralization and civil society
(3) บทบาทของผู้นำในการสร้างและธำรงไว้ซึ่งเสาหลักของประชาธิปไตย

ปาฎคถาเรื่อง Sustainable Democracy

 

ไทย