รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด โรงงานยาสูบ เยือนกรุงบรัสเซลส์
ทีมประเทศไทยเยี่ยมชมบ้านอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร

คณะอาจารย์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551  นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับคณะอาจารย์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  นำโดย ศ. ดร. ปิยวัฒน์ บุญหลง  ซึ่งเดินทางมาพบหารือกับทีมประเทศไทย และ think tank  ต่างๆ ของกรุงบรัสเซลส์  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์  และแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยใหม่ๆ    โดย อท. ศิรินารถ ใจมั่น (สนง. พาณิชย์)  อท. ชยันต์ เอกะโรหิต (สนง.ศุลกากร) และอทป. อดิศร พร้อมเทพ (สนง. เกษตร)  เข้าร่วมด้วย  และได้ร่วมหารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องบทบาท/กฎระเบียบ/นโยบาย ต่างๆ ของอียู  ทั้งด้านการค้า  เกษตร และสิ่งแวดล้อม  ที่ส่งผลต่อประเทศไทย  อาทิ  การจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-อียู  เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดหัวข้องานวิจัยให้เอื้อประโยชน์ต่อหน่วย งานราชการและประเทศไทยให้มากที่สุด

 

ไทย