College of Europe
ประธานสภาธุรกิจไทย-อียูเยือนบรัสเซลส์และลักเซมเบิร์ก มุ่งสร้างเครือข่ายธุรกิจไทย-อียู

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ออท ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การต้อนรับ นายเตชะ บุณยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสการเยือนเบลเยียมเพื่อศึกษาดูงานด้าน logistics ของอียู พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือและเข้าร่วม working dinner กับทีมประเทศไทยกรุงบรัสเซลส์ นำโดย ออท. พิศาล มาณวัฒน์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์  (น.ส. ศิรินารถ ใจมั่น) หัวหน้าสำนักงานศุลกากร (นายชยันต์ เอกะโรหิต)  หัวหน้าสำนักงานเกษตร (นายอดิศร พร้อมเทพ) หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์ (น.ส. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์) ประจำกรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยหน่วยงานราชการไทยในกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมรับฟังและหารือในการนี้ คณะสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้าและบริการในประเทศ ไทย ทิศทางในการพัฒนาระบบการขนส่งของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานด้าน logistics ในภาพรวมกับทีมประเทศไทยอย่างกว้างขวาง

 

ไทย