งานวันแม่ ประจำปี 2551 ณ วัดธัมมปทีป เบลเยียม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเยือนเบลเยียม

การประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจของสถานทูต และสำนักงานทุกแห่งในยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2551 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ได้เชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรของไทย และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในยุโรป ร่วมประชุมกับทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจไทยและผู้ที่สน ใจในเวบไซต์ www.thaieurope.net และในโอกาสเดียวกันได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการค้า และนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป รวมทั้งศึกษาดูงานที่สภายุโรป และรับฟังการบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปอีกด้วย

ไทย