วารสารโชคดีสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
งานวันออกพรรษา และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยธรรมาราม

มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชา

เจ้าพระยาอภัยราชา ชื่อเดิม Gustave Rolin Jacquemyns  เป็นชาวเบลเยียม (เกนท์) ซึ่งได้ไปรับราชการในสยามระหว่างปี ค.ศ. 1892-1899  และทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองในช่วงที่ประเทศไทยหรือราชอาณาจักร สยามในขณะนั้นต้องต่อสู้กับการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ?เจ้าพระยา?

ในปัจจุบัน ลูกหลานเจ้าพระยาอภัยราชามีดำริที่จะก่อตั้งมูลนิธิขึ้นในประเทศไทยเพื่อ เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยและ เบลเยียม โดยมูลนิธิฯ มีกิจกรรมเช่น ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กไทยทางภาคเหนือที่ขาดแคลนเงินทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ Mr. Patrick Rolin  Mr. Didier Rolin Jacquemyns  ทายาทของเจ้าพระยาอภัยราชาและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองลิเอจ พร้อมด้วย Mr. Rudi Veestraeten ซึ่งกำลังเดินทางไปรับหน้าที่เอกอัครราชเบลเยียมประจำประเทศไทยคนใหม่ และ Jonkheer Jocelyn Timmermans กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองแอนต์เวิร์ป ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิฯ และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เบลเยียม

 

ไทย