เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลักเซมเบิร์ก
นักเรียนทุนรัฐบาลไทยและนักศึกษาไทยในเมืองเลอเว่น พบเอกอัครราชทูตฯ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เดินทางพบกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 19.00 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวสุดจิตร อินทรไทยวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตในโอกาสที่คณะเดินทางพบกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายในราช อาณาจักรเบลเยียม

โดยมี อท.ศิรินารถ ใจมั่น หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ อท. ชยันต์ เอกะโรหิต หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร อทป. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อทป. อดิศร พร้อมเทพ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ และอทป.พันทิพา เอี่ยมสุทธา เข้าร่วมด้วย

ไทย