งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Jo?o Aguiar Machado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศอียู
การหารือระหว่างทีมประเทศไทยกับผอ.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เกี่ยวกับปัญหาการนำสินค้าเกษตรไทยสู่คลาดอียู

การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Global Leader Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จะทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Global Leader Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงมีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา และทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ สุขของสังคมและประเทศ

การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้เป็นความริเริ่มใหม่ของ WIPO เมื่อปี พ.ศ. 2551 และยังไม่มีผู้ใดเคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน ทั้งนี้ WIPO ได้ตัดสินใจทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลฯ ด้วยเล็งเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ส่งเสริมและเผยแพร่บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ การพัฒนาในประเทศต่างประเทศอย่างเด่นชัด โดยทรงริเริ่มโครงการจำนวนมากมายที่คิดค้นนวัฒนกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เคยทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเทคโนโลยีการทำฝนเทียม ที่ผ่านมามีการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่า 20 รายการ และเครื่องหมายการค้าอีกจำนวน 19 รายการ มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระองค์ฉบับแรกในปี 2536 สำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นศิลปินที่มีผลงานมากกว่า 1,000 รายการ อาทิ งานศิลปกรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย บทเพลง  และวรรณกรรม การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลฯ ครั้งนี้จึงเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการกระตุ้นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เจริญรอยตามเบื้องพระ ยุคลบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมระหว่างประเทศอีกครั้ง หนึ่ง

ในโอกาสนี้ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะนำนายฟรานซิส เกอร์รี ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization  WIPO) และคณะ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าถวายเหรียญรางวัลฯ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 14 มกราคม 2552

 

ไทย