การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Global Leader Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานเลี้ยงอาหารค่ำออท. Lipman เอกอัครราชทูต/หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย

การหารือระหว่างทีมประเทศไทยกับผอ.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เกี่ยวกับปัญหาการนำสินค้าเกษตรไทยสู่คลาดอียู

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่คณะเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อพบและหารือข้อราชการกับฝ่ายอี ยู โดยมี อท.ศรัณย์ เจริญสุวรรณ อท.ศิรินารถ ใจมั่น หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ฯ อท.ชยันต์ เอกะโรหิต หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร อทป.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทปษ. ชลวิทย์ จุลบุตร รักษาการหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

 

ไทย