งานเลี้ยงอาหารค่ำคณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ออท.อาเซียนประจำเบลเยียมพบและหารือกับนาย Rudi Demotte นายกรัฐมนตรีรัฐบาลวาลลูน ของเบลเยียม

การแสดงปาฐกถาโดย ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยในหัวข้อพระมหากษัตริย์ไทยและการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัย Group T เมือง Leuven

ดร. เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญให้แสดงปาถกฐาให้ห้วข้อพระมหากษัตริย์ไทยและการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัย Group T Campus Vesalius เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ระหว่าเวลา 16.00 ถึง 18.00 น. ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานเอกอัครราชทูตไทยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สถานเอกอัครราชทูตไทย ทีมประเทศไทยในเบลเยียม กงสุลกิตติมศักดิ์เมืองอันตเวิปร์ นักศึกษาชาวไทย และต่างชาติ มหาวิทยาลัยในเมือง Leuven รวมทั้งชาวไทยที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

ดร.เตชฯ ได้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงริเริ่มโดยความทุ่มเทอุตสาหะ ตั้งแต่เริ่มครองราชย์ฯ  ปัจจุบัน มีประมาณ 4,000 โครงการ  หลักการการทำงานเน้นแนวทางผสมผสาน (integrated approach) การพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ การใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย/ประชาชนในพื้นที่สามารถเรียนรู้และใช้ได้เอง ต่อไป การดำเนินโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  นอกจากนี้ ทรงให้ความสำคัญกับการรับฟังบุคคลในพื้นที่ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา/สิ่งประดิษฐ์/และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงนำเสนอ มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ดังเห็นได้จากรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ที่ทรงได้รับมอบ เช่น  UNDP Human Development Lifetime Achievement Award เมื่อปี 2549 นอกจากนี้ หน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องยังได้นำแบบอย่างโครงการพัฒนาหลายโครงการ ไปประยุกต์ใช้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ทั้งในเอเชีย และแอฟริกา  ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายต่างได้รับความรู้และประทับใจกับการทุ่มเททำงานของ พระองค์เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ไทย