การแสดงปาฐกถาโดย ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยในหัวข้อพระมหากษัตริย์ไทยและการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัย Group T เมือง Leuven
สถาบัน European Center for International and Strategic Research (CERIS) เชิญ ออท.พิศาลบรรยายเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย

ออท.อาเซียนประจำเบลเยียมพบและหารือกับนาย Rudi Demotte นายกรัฐมนตรีรัฐบาลวาลลูน ของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 52 นาย Rudi Demotte นายกรัฐมนตรีรัฐบาลวาลลูน (Walloon) และประชาคมฝรั่งเศส (Communaut? Fran?aise) เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตอาเซียนประจำ เบลเยียม ณ Chateau de la Hulpe เมื่อง Waterloo  

ในโอกาสดังกล่าว  นายก Demotte ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับศัยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาควาลลูน และแสดงความปรารถนาที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนมากขึ้น (หมายเหตุ– ปัจจุบัน ภูมิภาควาลลูนนำเข้าสินค้าจากประเทศอาเซียนมากที่สุดตามลำดับ ดังนี้  ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนามและสิงคโปร์   ส่งออกมากที่สุดตามลำดับ คือ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ เมื่อ กพ./ต้น มี.ค.  AWEX ได้นำ 12 บริษัทจากภูมิภาควาลลูนไปประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ)

ในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน  เอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้บรรยายสรุปให้ฝ่ายเบลเยียมทราบความร่วมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งมีพัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น การเตรียมการของอาเซียนเพื่อรับกับผลกระทบปัญหาวิกฤตการเงินจากประเทศยุโรป และสหรัฐฯ และสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่ชะอำ หัวหิน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2552 และได้ให้การรับรองข้อมติของรัฐมนตรีคลังอาเซียน + 3 ซึ่งมีขึ้นสัปดาห์ก่อนนั้น เช่น การจัดตั้งกลไก Chiang Mai Initiative Multilarisation (CMIM) และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ regional surveillance mechanism เป็นต้น

นอกจากคณะทูตอาเซียน 10 ประเทศ ผู้แทนฝ่ายเบลเยียมที่เข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้ ประกอบด้วยนาย Phillipe Suinen ตำแหน่ง General Administrator ของ AWEX (Wallonia Foreign Trade and Investment Agency) และ WBI (Brussels-Wallonia International Relations Agency) นาย Christophe Corouge และนาย Cengiz Bingol ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ ของนายก Demotte  ผู้แทนสถานทูตไทยที่เข้าร่วม ได้แก่ เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์  อัครราชทูตที่ปรึกษา  อัครราชทูตที่ปรึกษาอารีรัตน์  สุวรรณทัต (สนง.พาณิชย์ ) และอัครราชทูตที่ปรึกษาพันทิพา เอี่ยมสุทธา

 

ไทย