ออท.อาเซียนประจำเบลเยียมพบและหารือกับนาย Rudi Demotte นายกรัฐมนตรีรัฐบาลวาลลูน ของเบลเยียม
การประชุมทีมประเทศไทยประจำบรัสเซลส์กับกงสุลกิตติมศักดิ์และ Friends of Thailand

สถาบัน European Center for International and Strategic Research (CERIS) เชิญ ออท.พิศาลบรรยายเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 52 สถาบัน CERIS ได้เชิญเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ป็น keynote speaker ใน Panel Discussion I หัวข้อ Regional Cooperation in Asia และเป็นหนึ่งในผู้บรรยายใน Pane Discussion II หัวข้อ ?The Consequences of the Credit Crunch and Asian Views on the Global Financial Architecture?

ในการบรรยายในหัวข้อแรก เอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้ นำเสนอประสบการณ์ของอาเซียน โดยอธิบายวิวัฒนาการของอาเซียน จนอาเซียนกลายเป็น key player ในภูมิภาคทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจได้รับการยอมรับและมีความร่วม มือกับ ปท. นอกภูมิภาค กฎบัตรอาเซียนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี 2008 ช่วยให้ความร่วมมืออยู่บนพื้นฐานของ rule-based มากยิ้งขึ้น และได้สรุปผลสำเร็จของการ ปช. อาเซียน ที่ นรม.เป็นประธาน  ในการบรรยายในหัวข้อที่สอง  เอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้สรุปความร่วมมือของอาเซียนเพื่อเตรียมรับผลกระทบวิกฤตการเงินจากยุโรป โดยเฉพาะการที่ ทปช.สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ได้รับรองข้อมติของ รมว.คลังอาเซียน + 3 ซึ่งมีขึ้นสัปดาห์ก่อน เรื่องการจัดตั้งกลไก Chiang Mai Initiative Multilarisation (CMIM) และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ regional surveillance mechanism และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย ซึ่งจะเป็นการยกมาตรฐาน financial infrastructure ของเอเชีย

ผู้ดำเนินรายการคือ Mr David Fouquet  ผอ.  Asia-Europe Project ?Brussels สถาบัน CERIS ผู้บรรยายประกอบด้วย เอกอัครราชทูตจากประเทศเอเชียได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และอินเดีย ผู้แทนกระทรวงต่างประเทศเบลเยียม นักวิชาการจาก European Policy Center และ College of Europe และผู้สื่อข่าว ผู้เข้าฟังมีประมาณ 70 คน เป็นนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท และคณาจารย์ ซึ่งหลายคนทำงานใน สอท.ของ ปท.ต่างๆ ในกรุงบรัสเซลส์  การบรรยายมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และได้รับความสนใจอย่าง มากจากผู้เข้าร่วม  ทั้งผู้บรรยายเอง ตลอดจนนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมฟัง

 

ไทย