สถาบัน European Center for International and Strategic Research (CERIS) เชิญ ออท.พิศาลบรรยายเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
การเข้าร่วมงาน ISB International Fairs 2009

การประชุมทีมประเทศไทยประจำบรัสเซลส์กับกงสุลกิตติมศักดิ์และ Friends of Thailand

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 52 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปได้จัดให้มีการประชุมทีมประเทศ ไทย ร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์และ Friends of Thailand ขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (ชั่วคราว) เพื่อซักซ้อมนโยบายรัฐบาลและการนำไปปฏิบัติ

ที่ประชุมได้หารือเรื่องการส่งเสริมชักจูงให้นักธุรกิจเบลเยียมและลักเซ มเบิร์กไปลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ไทย การส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทย รวมทั้งได้หารือเรื่องการแก้ไขชี้แจงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสื่อมวลชนท้อง ถิ่นด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเอกอัครราชทูต อัครราชทูตศรัณย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาพันทิพา กงสุลอัครพงศ์ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ ศุลกากร วิทยาศาสตร์ และผู้แทนสำนักงานเกษตรประจำกรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการส่งออก) จากกรุงเฮก ซึ่งรับผิดชอบตลาดเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ผู้ช่วยทูตทหาร หัวหน้าสำนักงานบีโอไอ และสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปารีส ซึ่งรับผิดชอบเบลเยียม Mr. Francois Kramer กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำลักเซมเบิร์ก ผู้แทนททท. ประจำกรุงบรัสเซลส์ ที่ปรึกษาบีโอไอประจำเบเนลักซ์  นายบุญธง ก่อมงคลกูล ประธานสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม Mr. Karl Lauwers ประธานสมาคม Thaibel และ Dr. Walther Holvoet ประธาน และ Mr. Wouter Gijs กรรมการสมาคม Thai-Flemish เข้าร่วมด้วย

 

ไทย