งานวันปีใหม่ไทย ณ วัดพุทธาราม เมืองซินต์นิคลาส
งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติ แก่ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

งาน Organic Thailand แสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 52 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าว ?Organic Thailand? ณ ร้าน Blue Elephant โดยมีเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ม.จ. ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเรื่องข้าวไทย โดยมีผู้สื่อข่าวจากสื่อต่างๆ ทั้งต่างประเทศและไทยเข้าร่วมจำนวนมาก รวมทั้งผู้นำเข้าสินค้าไทยทั้งในเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ตัวแทนผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรจากประเทศไทย อาทิ ผู้ผลิตกุ้งอินทรีย์ ปลานิล รวมทั้งผู้แทนระดับสูงหน่วยงานภาครัฐของไทย อาทิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมงาน

สาระสำคัญในช่วงการแถลงข่าวมีดังนี้

ม.จ.ภีศเดช รัชนี ได้ย้ำถึงคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีรสชาติ ดีต่อสุขภาพ

เอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้ฝากข้อสังเกต 3 เรื่องไว้กับผู่สื่อข่าวต่างประเทศ และเอกชนผู้นำเข้าสินค้าอินทรีย์ (1) สินค้าเกษตรไทยต่อจากนี้ไปที่จะส่งไปตลาดสหภาพยุโรป จะมีมาตรฐานความปลอดภัยสอดรับการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นอาหารสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหน่วยงานราชการกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี (2) ประเทศไทยมีเสถียรภาพและปลอดภัยที่จะไปท่องเที่ยว พักผ่อน ทำการค้าหรือลงทุน เพราะไทยมีประวัติศาสตร์ที่เป็นมิตรกับชาวต่างประเทศ (3) ถึงแม้ไทยจะมีข่าวความวุ่นวายทางการเมือง แต่ก็มีความอดกลั่นไม่ยอมรับความรุนแรง และภายหลังจากช่วงเปลี่ยนผ่าน ไทยพัฒนาเป็นสังคมเปิดให้เสรีภาพ และยึดถือคุณค่าประชาธิปไตย และความเป็นไทยยิ่งขึ้น

นางอธิบดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้พูดถึงคุณภาพสินค้าข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวสุรินทร์ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิซึ่งได้รับการจดทะเบียน GI (Geographical Indication) ของอียูด้วย (สินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าวต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษอันเนื่องจากการผลิตจากแหล่งเฉพาะ)

หลังจากนั้น ได้มีการสาธิตการทำอาหารโดยใช้เครื่องปรุงที่มีแหล่งที่มาจากเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้สื่อข่าวและผู้นำเข้าสินค้าต่างได้ลองลิ้มชิมรสอาหารอินทรีย์ของไทยและมีความประทับใจในรสชาติกันถ้วนหน้า

ไทย