นายไชยา ยิ้มวิไล ประธานที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ฯ เดินทางดูงานด้าน Logistics
ผช. รมต. พนิช เยือนบรัสเซลส์ ประชุมทีมประเทศไทย และหารือฝ่าย อียู

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดินทางเยือนประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เอกอัครราชทูต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกรียติแก่ ศ.ดร.นพ.กระเแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย นาย Johan de Graeve อธิการบดีมหาวิทยาลัย GROUP T เนื่องในโอกาสที่คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดินทางเยือนประเทศเบลเยียมตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย GROUP T เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในการนำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ มาดูงานและเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัย GROUP T โดยในระหว่างการเยือนครั้งนี้ จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 และมีนโยบายที่จะพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมา ศึกษาและดูงานในต่างประเทศ

 

ไทย