ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล เยือนกรุงบรัสเซลส์
งานทำบุญบ้าน พิธีทางศาสนา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 อุปทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ และนางวัญจนา มาณวพัฒน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ และ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหาร โครงการพัฒนาดอยตุง ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี  Mr. Lawrence Watson ที่ปรึกษามูลินิธิฯ ประจำประเทศเบลเยียม และภริยา และ Dr. Antoon De Clercq และภริยา เข้าร่วมงาน

ไทย