การย้ายที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์
ประธานองค์กรมวยไทยแห่งเบลเยียมเข้าพบหารือเอกอัครราชทูต

คณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 นางสุพรรณี บุญถูก ประธานคณะกรรมการสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม พร้อมด้วยนายบุญธง ก่อมงคลกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้นำผู้แทนคณะกรรมการบริการของสมาคมชุดใหม่เข้าพบเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์

ที่ประชุมสมาชิกสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมได้ลงมติเลือกคณะกรรมการชุดใหม่นี้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 โดยมีมติให้นางสุพรรณีฯ เจ้าของร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นประธาน  นายบุญเสริม ศรีเจษฐานนท์ เป็นรองประธาน และนางอรพิณ วงศ์รักษา ทำหน้าที่ เลขานุการ รุ่งทิวา ออสติน เป็นเหรัญญิก และเลือกกรรมการอีก 5 ท่าน คือ ราตรี โรสเซลลีร์ รวมพล ตรงเที่ยง เยาวรี นาริน นงลักษน์ โฟคอนนิเอร์ และอัจฉรา สุระพีพงษ์

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น กิจกรรมและทิศทางการดำเนินงานของสมาคม การส่งเสริมการนำเข้าผลไม้ไทยในเบลเยียม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในเบลเยียม

ผู้สนใจอาจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.pueanthai.be หรือโทรเข้าไปที่ Hotline เพื่อนไทย 0487 32 94 49 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น.

 

ไทย