ประธานองค์กรมวยไทยแห่งเบลเยียมเข้าพบหารือเอกอัครราชทูต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 นายพิศาล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาพรรณทิพา ประทุมทิพย์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 9 คน ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมด้านการโรงแรมในเบลเยียม ณ ภัตตาคาร บลู เอเลเฟ่น ตามคำเชิญของ นาย Francis van Buggenhout ผู้ดูแลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยนางสาว Christel Verhasselt หัวหน้าสำนักงานประจำรัฐมนตรี Jean Luc Vanraes (ดูแลด้านการเงินและงบประมาณของรัฐบาลเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์)  นาย Pascal Wiliquet ที่ปรึกษาประจำสำนักงานดังกล่าว และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ของโรงแรมในกรุงบรัสเซลส์ที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งหลังจากที่ได้ฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาเหล่านี้จะต้องนำความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ได้รับ นำจุดแข็งและจุดด้อยของการทำงานในโรงแรมที่เบลเยียมและประเทศไทย มาเปรียบเทียบและนำเสนอให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการได้รับทราบในวัน รับประกาศนียบัตร

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการโรงแรมเป็นโครงการร่วมที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการร่วมกับศูนย์การเรียน  Elishout Coovi ของเบลเยียมมาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว และได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย เนื่องจากฝ่ายเบลเยียมได้เรียนรู้การทำงานด้านการโรงแรมของไทย อาทิ การบริการและการต้อนรับด้วยรอยยิ้ม ความมีน้ำใจและความยืดหยุ่นในการทำงาน ส่วนนักศึกษาไทยได้เรียนรู้การทำงานที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลาของฝ่าย เบลเยียม

ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ออท. พิศาลฯ ได้กล่าวปราศรัยว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์กับทั้งฝ่ายไทยและเบลเยียมทำ ให้มีโอกาสเรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกัน  ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาไทยที่ได้มีโอกาสฝึกงานในเบลเยียม ซึ่งมีชื่อเสียงในหลายๆ ด้าน รวมทั้งการผลิตชอตโกแลต ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งจุดแข็งของเบลเยียม ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการโรงแรมของไทยต่อไป

 

ไทย