พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
การโหมโรงงานเทศกาลอาหารไทย ครั้งที่ 4 (Essence of Thailand 2009)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ดร. จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำคณะอาจารย์จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุ๊ปที เมืองเลอเว่น เบลเยียม เข้าพบเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์

การให้ทุนการศึกษาคณะอาจารย์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในครั้งนี้ เริ่มจากการที่ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และในปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับเชิญจาก ดร. Johan De Graeve ประธานมหาวิทยาลัยกรุ๊ปทีให้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยกรุ๊ปทีเมื่อเดือน มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วม มือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง

อาจารย์สาขาวิศวกรรมทั้ง 4 ท่านต่างเป็นบุคคลในพื้นที่ และมุ่งหวังที่จะนำโอกาสที่จะได้จากการไปศึกษาในครั้งนี้ กลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในการนำความรู้เทคโนโลยีวิศวกรรม โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรประยุกต์ใช้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทัน สมัย ประชาชนมีความสุขและความสงบสุข

เอกอัครราชทูตพิศาลได้แสดงความยินดีและอวยพรให้คณะอาจารย์มีความสำเร็จกลับ ไป และได้กล่าวแสดงความขอบคุณผ่านผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยกรุ๊ปที ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและจริงจังกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งน่าจะช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งของความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือที่ฝ่าย เบลเยียมให้แก่ไทย

 

ไทย