การประเมินผลการดำเนินโครงการแบบบูรณาการ
นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย นำคณะภาครัฐและเอกชนไทย เยือนลักเซมเบิร์กเพื่อฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก

สอบปริญญาตรีและโท รามคำแหง ที่บรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 24-27 กันยายน 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่เป็นสถานที่จัดสอบและได้จัด สอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังศึกษาทางไกล ผสมผสาน e-Learning อยู่ในเบลเยียม และเมืองชายแดนของฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์

ในปัจจุบัน มีนักศึกษา 5 คนและพระภิกษุ 1 รูป กำลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 4 คนกำลังศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งได้เลือกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นศูนย์สอบ  ซึ่งนอกจากการรับเป็นศูนย์จัดสอบให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังเป็นศูนย์จัดสอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย

ผู้สนใจศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขณะอาศัยอยู่ในต่างประเทศ โปรดดูรายละเอียดที่ www.ru.ac.th/oasc หรือโทรสอบถามที่ +66 2 310 8664-5

 

ไทย