วันปิยมหาราช 2552
พิธีทำบุญอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และงานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตอาเซียน

กฐินสามัคคี และกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก

วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรม Beggen โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยในลักเซมเบิร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และจากเมืองชายแดนเยอรมัน พร้อมครอบครัวและมิตรสหายรวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน โดยมีอัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ  ที่ปรึกษา (พาณิชย์) พรพรรณี ปิ่นโภคินทร์  และกงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ร่วมงาน

พระภิกษุสงฆ์จากวัดไทยในเบลเยียม สวีเดน และลักเซมเบิร์ก รวม 6 รูป ได้ออกรับบิณฑบาตร หลังจากนั้น ประธานกฐินได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญ

พระพุทธมนต์ถวายพรพระ และจึงร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ต่อมาในช่วงบ่ายจึงได้ประกอบพิธีทอดกฐิน  ซึ่งเป็นที่น่ายินดียิ่งว่าไม่เพียงแต่จะมีพุทธศาสนิกชนในลักเซมเบิร์กร่วม เป็นเจ้าภาพกฐินเท่านั้น หากแต่ยังมีพุทธศาสนิกชนทั้งจากเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมันมีกุศลศรัทธาร่วมเดินทางไปทอดกฐินถวายในโอกาสนี้เป็นจำนวนมาก

ในโอกาสดังกล่าวซึ่งมีคนไทยจำนวนมากไปร่วมงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้นำหน่วยกงสุลสัญจรออกไปให้บริการรับทำหนังสือเดินทาง e passport ออกสูติบัตร และคำให้ปรึกษาต่างๆ ด้วย  นอกจากนั้น อัครราชทูตศรัณย์ฯ ได้แจ้งเชิญชวนคนไทยในลักเซมเบิร์กและครอบครัวไปร่วมถวายพระพระพรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นที่ลักเซมเบิร์กในวันที่ 7 ธันวาคม 2552

ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศขนาดเล็กในยุโรป แต่ก็เป็นที่ตั้งของสถาบัน หน่วยงานของสหภาพยุโรปหลายแห่ง  ในปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอยู่ประมาณ 200 คน และมีวัดไทย 1 แห่งคือวัดไทย พุทธาราม ซึ่งมีพระครูศรีธรรมวิเทศเป็นเจ้าอาวาส

ไทย