ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรและคณะฯ เดินทางเข้าร่วมการประชุม WCO ที่กรุงบรัสเซลส์
งาน Christmas Market ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียม

Provinciale Hogeschool Limburg ต้องการมีความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 อาจารย์จากสถาบัน Provinciale Hogeschool Limburg ได้แก่นาย Benny Bierebeeck และนาย Marcel Gaens ได้เข้าพบนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ EU-ASIA ซึ่งสถาบันฯ ได้เสนอต่อ EUเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินจาก Erasmus Mundus เพื่อดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยในเอเชีย โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต และข้าราชการสถานทูต ร่วมรับฟังและสนทนาด้วย

ภายใต้โครงการ EU-ASIA ทางสถาบันฯ ได้เสนอโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A ประกอบด้วย เวียดนาม ลาว และมองโกเลีย และกลุ่ม B ได้แก่ มาเลเซีย และไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โดยจะนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเอเชียเหล่านี้ ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในยุโรปที่เข้าร่วมในโครงการ ประกอบด้วย University College PHL เมืองฮัสเซล HELMO เมืองลิเอจ HoGent เมืองเกนท์ Artevelde Hogeschool เมืองเกนท์ Hogeschool INHOLLAND เนเธอร์แลนด์ Satakunta University of Applied Sciences ฟินแลนด์ Fachhochschule Aachen เยอรมนี ISCAP โปรตุเกต Mainor Business School เอสโตเนีย และ University of Primorska สโลวาเนีย และจะนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในยุโรปเหล่านี้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในเอเชีย ที่เข้าร่วมโครงการเช่นกัน ประเมินว่ามีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 166 คน แบ่งเป็นนักศึกษาเอเชีย 116 คน ยุโรป 50 คน

หากข้อเสนอภายใต้โครงการ EU-ASIA ได้รับการคัดเลือกจาก EU สถาบันฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10 ล้านยูโร สำหรับดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา 2 โครงการๆ ละ 5 ล้านยูโร คาดว่าการตัดสินจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2553 และสามารถดำเนินโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2553

อย่างไรก็ดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจาก Erasmus Mundus สถาบันฯ มีแผนจะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับไทย และเวียดนามเป็นรายประเทศ โดยจะอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า จัดหามหาวิทยาลัย (ขอยกเว้นค่าเล่าเรียนให้) ติดต่อบริษัทสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ที่พักในราคานักศึกษา ประเมินว่าค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละคน/เดือนไม่เกิน 1,000 ยูโร

เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของไทย น่าจะได้รับการสนับสนุนภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและเบลเยียม เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ ในระยะต่อไปอาจนำนักศึกษาสายอาชีวะจากภาคใต้ของไทย ไปศึกษาสายอาชีพในโรงเรียนหรือสถาบันของเบลเยียมหรือยุโรป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาระหว่างกันต่อไป

ไทย