งานปีใหม่ที่สมาคม ThaiBel จัดขึ้น ณ Luchtbal เมือง Antwerp
งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mrs Milena Vicenova เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐเช็กประจำสหภาพยุโรป

สถานทูตจัดสอบให้นักศึกษามสธ.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. (www.stou.ac.th) โดยรับจัดสอบให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรต่างๆ ของมสธ. ที่อาศัยอยู่ในเบลเยียมหรือประเทศใกล้เคียง ทั้งระดับปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ โดยล่าสุด ได้จัดการสอบเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

นอกจากการรับเป็นสนามสอบให้นักศึกษามสธ. แล้ว สถานทูตยังเป็นสนามสอบให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (www.ru.ac.th) ที่อาศัยอยู่ในเบลเยียม เมืองชายแดนของเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส ซึ่งศึกษาทางไกลผ่านระบบ e learning กับทางมหาวิทยาลัยฯ

นอกจากการรับจัดสอบให้มหาวิทยาลัยไทย สถานทูตฯ พยายามผลักดันและส่งเสริมมิติด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น การศึกษานอกโรงเรียน (ดูรายละเอียดได้จากนิตยสารคู่สร้างคู่สม ฉบับที่ 660 ประจำวันที่ 20-31 ธันวาคม 2552 หน้า 62-65)  การเข้าร่วมประชุมหารือกับกลุ่มเพื่อนไทยเรื่องโรงเรียนเพื่อนไทย ซึ่งกำลังจะเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรู้มา ก่อน  และการติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ กับสถาบันด้านการอาหาร PIVA ในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในประเทศไทยที่จะได้เรียนกับอาจารย์ระ ดับเชฟชาวยุโรปโดยไม่ต้องบินมายุโรป ยังจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยที่เคยเข้าร่วม หรือสนใจจะเข้าร่วมโครงการอบรมการประกอบอาหารไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดขึ้นในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย

 

ไทย