งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mrs Milena Vicenova เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐเช็กประจำสหภาพยุโรป
งานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม

งาน Asia Fair 2010

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ และภริยา อท. ศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต และนายอำนาจ พละพลีวัลย์ เลขานุการเอก พร้อมด้วยผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ ผู้แทนสายการบินไทยในเบลเยียม เข้าร่วมงาน Asia Fair 2010 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในเบลเยียม โดยสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำเบลเยียมเป็นเจ้าภาพในการจัดในปีนี้ ในงานดังกล่าวมีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สายการบิน NGO และบริษัทท่องเที่ยวรวมทั้งสมาคม Thaibel รวมทั้งสิ้นกว่า 50 บูท

ไทย