งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ จากสถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมาคมอัญมณี และอบจ.ลำพูน
สถานทูตจัดสอบให้นักศึกษาในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

พระพุทธชินราช (จำลอง) ณ วัดไทยธรรมาราม

ตามที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างพระประธานถวายพระราชกุศล และขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประดิษฐานที่ฐานพระประธานและจารึกข้อความ ชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กได้ร่วมกันจัดสร้างพระประธานถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตามที่ขอ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 พระประธานองค์ดังกล่าว คือ พระพุทธชินราช (จำลอง) ฝีมือช่างชั้นครูจากโรงงานและพิพิธภัณฑ์จ่าทวี ได้จัดส่งไปยังวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศให้พุทธศาสนิกชนครอบครัวพร้อมมิตรสหายทราบโดยทั่วกัน

อนึ่ง ในวันเดียวกัน พระคุณเจ้าพระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำคณะอาจารย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสกว่า 30 ท่าน ซึ่งอยู่ในระหว่างการเดินทางทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ของหลายประเทศในยุโรป ได้แวะมาเยี่ยมชมวัดไทยธรรมาราม โดยอัครราชทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ และกงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ได้ร่วมกับทางวัด กรรมการวัดโดยเฉพาะคุณบุญธง ก่อมงคลกูล และลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณพระสุธีญาณวิเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายท่านให้การต้อนรับ

ไทย